نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ، ایران، تهران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران، یزد

4 دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، ایران، تهران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی زنان است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. داده‌ها ازطریق پرسش‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعة آماری تحقیق را زنان 19سال‌به‌بالای استان ایلام با حجم نمونة 500 نفر تشکیل داده‌اند. نمونه‌ها به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای شناسایی شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمودن الگوی تحقیق، از رگرسیون تک‌متغیره و الگوسازی معادله‌های ساختاری با نرم‌افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داد که زنان استان ایلام به‌ترتیب در ورزش حرفه‌ای (15 درصد)، ورزش منظم (18.8 درصد)، ورزش سلامت‌محور (17 درصد)، ورزش تفریحی (15.2 درصد) و فعالیت بدنی کم و نامنظم (8 درصد) مشارکت دارند. علاوه‌براین، 26 درصد زنان هیچ فعالیت ورزشی‌ای ندارند. میانگین مشارکت ورزشی زنان استان ایلام 125 دقیقه بوده در هفته و دامنة آن برای افراد ورزشکار بین 10 تا 600 دقیقه نوسان داشته است. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از این است که حمایت اجتماعی و مصرف ورزش توانسته‌اند به‌ترتیب 0.53 و 0.46 و درمجموع به‌طور معناداری تا 0.62 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها