بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی‌های کارآفرینانه درمیان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

2 دکتری جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده

پژوهش حاضر بر این‌فرض بنا شده است که حوزۀ اجتماعی فرد یا شبکه‌های ارتباطی، اطلاعات و منابعی برای آگاهی، نیاز، تخیل و... فراهم می‌کند و به شخصیت و ویژگی­ کارآفرین سمت‌وسو می‌دهد. هدف پژوهش بررسی تأثیر ساختارِ شبکه‌های اجتماعی بر ویژگی­‌های کارآفرینانه است. روش پژوهش پیمایش است و جامعۀ ‌آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل داده‌اند که تعداد آنها 586 دانشجو بوده است. 250 نفر ازمیان جامعة آماری با روش نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده‌اند. یافته‌ها مبین آن است 50 درصد دانشجویان در شبکه‌های روابط کوچک قرار دارند که دارای تنوع زیاد (44/0)، تراکم زیاد (60/0)، ولی قدمت تقریباً کم (18/0) است. 58 درصد دانشجویان کمترین ارتباط را با کارآفرینان داشته‌ اند و 32 درصد دانشجویان نیز کمترین ارتباط را با شاغلان داشته ­اند. این‌وضعیت از ساختارِ شبکۀ روابط بر کارآفرینی دانشجویان تأثیر گذاشته است. به ‌عبارتی، ساختار شبکۀ اجتماعی بر همة ویژگی‌های کارآفرینانه (خطرپذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عمل‌گرایی، تحمل ابهام، رؤیاپردازی و چالش­طلبی) دارای تأثیر معنادار است. نتیجۀ کلی نشان می‌دهد کارآفرین بودن اتفاقی نیست و کارآفرینی افراد منوط به ویژگی‌هایی است که در موقعیت‌های مختلف و با توجه به نحوة قرارگرفتن در گروه‌های اجتماعی، متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها