تحلیل جامعه شناختی گفتمان های خانواده در مذاکره های مجالس قانونگذاری ایران (از 1320 تا 1357)

نوریه انصارین؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی؛ فیروز راد

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 5-35

چکیده
  خانواده و موضوعات مرتبط با آن یکی از مسائل جامعۀ کنونی است. قانون و نظام قانون‌گذاری را می‌توان ابزار مهمی جهت تسلط بر این حوزه به‌شمار آورد. هدف حقیق حاضر شناسایی گفتمان‌های مسلط خانواده در مجالس قانون‌گذاری ِدورۀ پهلوی دوم و تحلیل آنهاست. به‌این‌منظور، مذاکره‌های نمایندگان مجلس بیست‌ویکم و بیست‌وسوم‌با روش تحلیل گفتمان ...  بیشتر

طراحی الگوی خانواده مستحکم" "موضوع سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی"

فاطمه حاجیان مقدم؛ رضا صالحی امیری؛ غلامرضا غفاری

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 36-68

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش شناسایی و تعیین ابعاد، مؤلفه­های اثرگذار بر استحکام خانواده است. الگوی به کار گرفته در پژوهش، رهیافتی فرارشته‌ای است که با استفاده از چارچوب نظری ترکیبی در حوزه ادبیات توسعه در زمینه کیفیت زندگی، حوزه روانشناسی و همچنین ویژگی­های خانواده مطلوب بر اساس فرهنگ بومی )اسلامی-ایرانی( و از طریق کمّی سازی مفاهیم ...  بیشتر

مطالعة جامعه‌شناختی تغییرات گفتمانی نسل‌های سه‌گانة خانوادة ایرانی

انسیه زواره؛ عالیه شکربیگی؛ تقی آزادارمکی

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 69-91

چکیده
  در این پژوهش به مطالعة روابط درون خانواده ازمنظر روابط میان سه نسل کهن‌سال، میان‌سال  و جوان پرداخته شده‌است تا روشن شود که این روابط تابع چه گفتمان‌هایی است و آیا این گفتمان‌ها به‌هم نزدیک‌اند یا نشانة مشهودی از فاصله میان این سه نسل دیده می‌شود. روش محقق بهره‌گیری از رهیافت کیفی، مبتنی بر تحلیل موقعیت گفتمانی، با تأکید بر ...  بیشتر

برساخت اجتماعی هم‌باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه‌ای از هم‌باشان

فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق مهدوی؛ فرح ترکمان

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 92-119

چکیده
  یکی از مباحث مهم در دنیای امروز، بحث تحوّل در الگوهای هم­زیستی و شکل­گیری الگوهای جدید هم­زیستی دو جنس مخالف می­باشد. یکی از گونه­های جدید هم­زیستی که به عنوان یک پدیده­ی نوظهور اجتماعی مورد توجه محققان حوزه­ی خانواده در ایران قرار گرفته، هم­باشی است. هم­باشی به معنای زندگی مشترک دو جنس مخالف با هم، بدون ازدواج است. ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی

علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن قدیری

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 120-144

چکیده
  «روابط فرازناشویی» یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که پژوهشگران اجتماعی نسبت به گسترش آن هشدار می‌دهند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی دلایل ورود زنان به این نوع روابط است. بدین منظور 36 نفر از زنانی که تجربه رابطه فرازناشویی داشتند از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. یافته های پژوهش ...  بیشتر

بررسی درک معنایی تداوم و تغییر خانواده (مطالعة موردی: شهر مریوان)

آکو کهنه پوشی؛ علیرضا کلدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، صفحه 145-169

چکیده
  در چند دهة اخیر، خانواده و نظام خویشاوندی تحت تأثیر نوسازی و پیامدهای آن قرار گرفته و در این فرایند، نیروهای ساختارشکن زیست‌جهان خانوادة ایرانی را دگرگون کرده‌است. به‌دلیل اهمیت این موضوع، هدف تحقیق حاضر بررسی درک معنایی تغییرات خانواده است. چارچوب مفهومی تحقیق رویکرد پارادایم تفسیرگرایی اجتماعی و روش‌شناسی مبتنی بر روش تحقیق ...  بیشتر