دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1396 
1. الگوی داده‌بنیاد شبکه‌های یادگیری‌ـ‌ نوآوری دانشجویی

صفحه 4-33

امین باقری؛ محمد یمنی‌دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی