نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس‌‌ارشد برنامه‌ریزی توریسم دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی فرآیند پیچیده‌ای است و مناسبات بین گردشگری و بخش‏های دیگر جامعه را دیدگاه جامعه‌شناختی است که می‌تواند به‌شکلی دقیق و علمی بکاود. یکی از این مناسبات، ارتباط بین تجربة سفر و نظام شخصیت است. تحقیق حاضر به بررسی این ارتباط می‏پردازد. تجربة سفر متغیری در نظر گرفته شده است که با نظام شخصیت افراد رابطه دارد. سفر و تفریح ویژگی‏های خاصی به شخصیت افراد می‌بخشد. توصیف جامعه‌شناختی تجربة سفر و نظام شخصیت و رابطة این‌دو در جامعة آماری، با استفاده از منابع نظری، موضوع و هدف تحقیق حاضر است. در این‌مسیر، از نظریة اریک کوهن و پارسونز برای پیکربندی چارچوب نظری استفاده شده است. داده‏ها ازطریق روش کمی و با استفاده از پرسش‌نامه به‌صورت حضوری جمع‌آوری شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که در هم‌بستگی رگرسیونی، بین گونه‏های تجربة سفر و نظام شخصیت، هر سه‌نوع تجربه معنادارند و هم‌بستگی آنها به‌منزلة متغیر مستقل با نظام شخصیت تأیید شد. متغیرهای تجربة وجودی و تجربة تفریحی با نظام شخصیت هم‌بستگی مستقیم و مثبت دارند و متغیر تجربة تجربی بر متغیر وابسته تأثیر منفی و معکوس دارد.
 

کلیدواژه‌ها