نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکترای ترویج و آموزش کشاورزی

2 دکترای توسعه کشاورزی و مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه ایلام

چکیده

ایجاد حس سرزندگی در جامعه‌ی روستایی موجب تعاملات بیشتر و بهتر مردم روستا و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، بهبود اقتصاد روستایی می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام به انجام رسید. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری روستائیان 36 روستای قوم ارکوازی هستند (5730 نفر). 259 نفر به صورت نمونه‌گیری چند مرحله‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق نشان داد که امکانات و زیرساخت‌های روستایی، امنیت و ایمنی، انسجام اجتماعی، ارتباط خوب با دیگران، زیبایی ظاهری و بصری روستا و درآمد متغیرهایی هستند که 88 درصد از تغییرات واریانس سرزندگی را پیش‌گویی می‌کنند. بر اساس یافته‌های تحقیق توصیه‌هایی ارائه شده که می‌تواند در ارتقای سرزندگی روستائیان مؤثر باشد: گسترش امکانات، به کارگیری نیروهای جوان، بازسازی اماکن قدیمی و بهبود انسجام اجتماعی.
 

کلیدواژه‌ها