دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1392 
6. اثرات رقابت‌جویی مادی و منزلتی بر مصرف‌گرایی روستایی

صفحه 110-136

موسی عنبری؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ سیما سروش