نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران

چکیده

فشار ساختاری مرتن برای تبیین رفتارهای وندالیستی و نیز آزمون نظام‌دار این نظریه‌هاست. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی است و جمعیت تحقیق را کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 91 – 90 تشکیل می‌دهند. براساس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر دانشکده 394 نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. نتایج داده‌های توصیفی حاکی از این است که میزان رفتارهای وندالیستی دانشجویان در سطح پایین است. علاوه‌براین، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داده است که رفتارهای وندالیستی تابعی مثبت از متغیرهای احساسات منفی و حذف محرک مثبت‌اند که ازمیان هشت متغیر مستقل، متغیر حذف محرک مثبت قوی‌ترین پیش‌بینی‌کنندة رفتارهای وندالیستی بوده است؛ درحالی‌که نظریة فشار ساختاری مرتن نتوانسته است وندالیسم را به‌مثابة نوعی از جرایم غیرسودجویانه تبیین و بررسی کند. نتایج تحقیق متغیر تصور دربارة محدودیت فرصت، مستخرج از نظریة ناکامی منزلتی کوهن، را در بعد وندالیسم درون‌دانشگاهی تأیید کرده است.
 

کلیدواژه‌ها