آزمون رابطۀ اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان

منصوره اعظم آزاده؛ سیده مریم عبادی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 3-27

چکیده
  عزت نفس، که یکی از مؤلفه های شخصیت رشدیافته و پایدار است، در بسیاری ازگفتمانها ازجمله توسعه و سیاست اجتماعی اهمیت محوری دارد. مقالۀ حاضر با هدفبررسی چگونگی و میزان عزت نفس در میان جوانان و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن،همچون اختلالات اجتماعی و حمایت اجتماعی، در نظر دارد به تبیین چرایی وچگونگی شکل گیری این مؤلفۀ مهم شخصیتی بپردازد. ...  بیشتر

تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 29-58

چکیده
  هدف اصلی مقالۀ حاضر بررسی تحول گفتمان مجمع روحانیون مبارز است که یکی ازگفتمانهای سیاسی مؤثر پس از انقلاب اسلامی بهشمار میرود. برای تحقق این هدف،لازم بود ویژگیهای گفتمان مجمع روحانیون مبارز را مطالعه و نوع و میزان تحول اینگفتمان را در دولتهای جنگ، سازندگی و اصلاحات و دولت فعلی مشخص کنیم.برای این بررسی از نظریۀ گفتمان لاکلا و موفه، ...  بیشتر

تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 59-86

چکیده
  در این نوشتار اعتماد سیاسی استادان دانشگاه مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسشاین مقاله آن است که اعتماد سیاسی استادان دانشگاه چگونه قابلتبیین است؟ ساختارمنطقی نظری متن حاضر به این صورت فرموله شده است که «کیفیت حکمرانی علتلازم برای اعتماد سیاسی است.» روش گردآوری دادههای این پژوهش پیمایشاجتماعی فازی و روش ارزیابی فرضیۀ شرط لازم ...  بیشتر

آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 87-111

چکیده
  آزار جنسی علیه زنان در محیط کار از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطرمی اندازد و پیامدهای زیان باری برای زنان به بار می آورد. زنان معمولاً به دلیل ترس ازدریافت برچسبهای ناروا، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوتمیکنند و در بهترین حالت سعی میکنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجهممکن است تسلیم خواسته ...  بیشتر

موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 112-134

چکیده
  وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوعاست. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته وتأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقالهدرصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف ...  بیشتر

مطالعۀ کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان

امید قادرزاده؛ امید قادری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 135-154

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بهبازسازی معنایی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهر مرزی مریوان ازمنظرساکنان آن بپردازد. روششناسی پژوهش کیفی است و از روش قوم نگاری برایانجام عملیات تحقیق استفاده کردهایم. جهت گردآوری دادهها نیز از فنونمصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی و از نمونهگیری فرصتگرا یا ظهوریابندهبهره ...  بیشتر

انگیزشها و کنشهای راهبردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نگارش مقالات علمی بین المللی

محمدامین قانعی راد؛ محمد توکل؛ حسین سوختانلو

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، صفحه 156-184

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عوامل انگیزشی و اجتماعی دانشجویان تحصیلات تکمیلی،به عنوان بخشی از کنشگران اجتماع علمی ایران، از نگارش مقالات بین المللی (آی. اس.آی) است. در بخش نظری با هدف فراهمساختن دانش زمینهای لازم برای ورود بهمیدان تحقیق دیدگاههای رایج در جامعه شناسی علم ازجمله مدل کارکردی، مدلمبادله، مدل برساختگرایی اجتماعی و مدل میدانی ...  بیشتر