نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه کُردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه کُردستان

چکیده


پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به
بازسازی معنایی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهر مرزی مریوان ازمنظر
ساکنان آن بپردازد. روششناسی پژوهش کیفی است و از روش قوم نگاری برای
انجام عملیات تحقیق استفاده کردهایم. جهت گردآوری دادهها نیز از فنون
مصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی و از نمونهگیری فرصتگرا یا ظهوریابنده
بهره گرفتهایم. برای تحلیل اطلاعات از نظریۀ زمینهای استفاده کرده ایم. نهایتاً
دادهها درقالب 51مفهوم، 1مقولۀ اصلی و یک مقولۀ مرکزی کدگذاری و
تحلیل شدند. 1مقولۀ اصلی عبارتاند از: استحالۀ ارزشی و هنجاری، سوژه شدن
بدن/ابژه شدن طبیعت، ابزاریشدن ارتباطات، اصالتزدایی از دانش. برمبنای
نتایج حاصل از مصاحبه با 72نفر از مطلعان کلیدی، اساسی ترین عناصر
فرهنگی این جامعه، که شاخص کلی فرهنگ منطقه اند، بنابر تأثیرات تجارت
مرزی، اساساً تغییر کرده و جابه جا شدهاند.

کلیدواژه‌ها