نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی
"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوع
است. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته و
تأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقاله
درصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف جوانان از عملکرد اخلاقی نخبگان نظام
اداری، به ارزیابی وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران بپردازد. پرسش اصلی این است
که افراد جامعۀ ما عملکرد اخلاقی نخبگان نظام اداری را چگونه ارزیابی میکنند؟ آیا
عقیدهای جمعی در این زمینه وجود دارد؟ و دست آخر اینکه آیا تعاریف غالب عموماً
اخلاقی است یا غیراخلاقی؟
چارچوب مفهومی مقاله با استفاده از نظریههای پدیدارشناسی، سرمایۀ اجتماعی و
نظریه های کنش با تأکید بر وجوه فرهنگی و اخلاقیِ امر اجتماعی تدوین شده است.
دادههای مورد استفاده در این تحقیق به روش پیمایشی از نوجوانان شهر تهران
جمع آوری شده است. در ارزیابیِ موقعیت اخلاقی از سه ارزش اخلاقیِ محوریِ:
درستکاری، راستگویی و عفت و پاکدامنی استفاده شده است.
یافتههای تحقیق نشان میدهد درک و تعریف نوجوانان مورد تحقیق از عملکرد
نخبگان نظام اداری در ایران غیراخلاقی است. به نظر میرسد چنین تعریفی از موقعیت
نخبگان نظام اداری در ایران، بهمثابۀ عقیدهای جمعی، تأثیرات پایداری در بازتولیدِ
وضعیت غیراخلاقی نظام اداری برجای میگذارد

کلیدواژه‌ها