کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 12
4. تحلیل ظرفیت‌های سیاست‌گذاری نهاد خانواده در ایران برای گسترش اشکال مشروع خانواده

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، پاییز 1396، صفحه 104-125

مینا عزیزی؛ سیدحسن حسینی


5. برساخت اجتماعی هم‌باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه‌ای از هم‌باشان

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 92-119

فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق مهدوی؛ فرح ترکمان


6. تحلیل جامعه شناختی گفتمان های خانواده در مذاکره های مجالس قانونگذاری ایران (از 1320 تا 1357)

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 5-35

نوریه انصارین؛ حسن سرایی؛ باقر ساروخانی؛ فیروز راد


7. مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی

دوره 11، 1(اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده)، بهار 1396، صفحه 120-144

علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن قدیری


8. نگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395، صفحه 88-115

خدیجه کشاورز


9. نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 25-49

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری‌هامانه؛ عباس عسکری‌ندوشن


10. تأثیر کیفیت نقشة ذهنی بر امنیت اجتماعی خانواده در فضاهای عمومی‌ شهر مطالعه‌ای در کلان‌شهر تبریز

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 50-70

عیسی پیری؛ میلاد عزیزی؛ پیمان روشنایی؛ مهدی رضایان


11. عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 49-71

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


12. اعتماد به همسر: مطالعه موردی زنان شهر تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1385، صفحه 125-157

خدیجه سفیری؛ مومنه میرزا محمدی