دوره و شماره: دوره 13، 2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران)، تابستان 1398