دوره و شماره: دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395 ((اولین ویژه نامه همایش))