دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1391 
4. عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار)

صفحه 79-100

حسین قدرتی؛ منیژه محمدیان؛ احمد محمدپور؛ حسین افراسیابی


6. بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران

صفحه 130-153

سعید مدنی قهفرخی؛ فریبرز سعید دانا؛ پیام روشن فکر