شاخص های توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استانهای ایران)

یعقوب احمدی؛ رسول ربانی؛ آزاد نمکی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 3-32

چکیده
  اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سالهای اخیر برجستگی خاصی یافته است.اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تاکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد،در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعه"فرهنگ مدنی"آلموند  و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد.مطالعه حاضر نیز در همان ...  بیشتر

ارزیابی تجربی نظریه محرومیت در تبیین دین داری

محمدرضا طالبان

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 33-57

چکیده
  ار آغاز تاکنون، "نظریه محرومیت" متداولترین و مسلط ترین نظریه در میان دانشمندان علوم اجتماعی برای تبیین سطوح مختلف دین داری مردم بوده است.با وجود این،نتایج متعارض تحقیقات تجربی،از یک سو،اعتبار این نظریه را به مقوله ای جدلی تبدیل کرده است و از سویی دیگر،این پژوهشها صرفا در درون سنت ها ی دینی غیراسلامی انجام گرفته اند. از این رو،مقاله ...  بیشتر

هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)

ناصر فکوهی؛ یاسمن اوحدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 58-78

چکیده
  زندگی شهری یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیته به زندگی جوامع شهری است و تعلق داشتن به جمع و حضور در فضاهای اجتماعی یکی از نیازهای زندگی انسان امروز است.در جوامع گوناگون استفاده از فضاهای عمومی شهر برای افراد جامعه بر حسب متغیرهایی چون سن،جنس،گروه های اجتماعی،اقلیت های قومی و نژادی و ...متفاوت است و این عوامل بر میزان و نحوه حضور در فضاهای ...  بیشتر

عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار)

حسین قدرتی؛ منیژه محمدیان؛ احمد محمدپور؛ حسین افراسیابی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 79-100

چکیده
  سالمندان در ایران معاصر به دلیل تغییرات جمعیت شناختی بخش بزرگی از جامعه ایران به شمار می آیند.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر آسایش سالمندان انجام گرفته است.این پژوهش به شیوه پیمایشی با کمک پرسش نامه درباره 400 نفر از سالمندان در شهر سبزوار صورت گرفت.بر اساس یافته های این پژوهش بین متغیرهای سن،جنس،سطح تحصیلات،وضعیت تاهل،درآمد،وضعیت ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر)

فایزه محمدی؛ رحمت میرزایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 101-129

چکیده
  خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی،روانی و اقتصادی است:لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسرآزاری(خشونت علیه زنان در جامعه) و برخی عوامل موثر بر آن بپردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر روانسر (استان کرمانشاه) است.برای بررسی برخی از عوامل موثر ...  بیشتر

بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران

سعید مدنی قهفرخی؛ فریبرز سعید دانا؛ پیام روشن فکر

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 130-153

چکیده
  شناخت کامل بازار فعالیتهای غیرقانونی از جمله تن فروشی دشوار و رد مواردی ناممکن است.در عین حال،بدون شناخت ویژگیهای بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری،کنترل،یا کاهش آن را طراحی کرد. جامعه آماری پژوهش زنانی هستند که در مناطق 22 گانه شهر تهران تن فروشی می کردند.یافته های پژوهش نشان میدهد در بازار تن فروشی ...  بیشتر

ذهنیت دانش آموزان در میانه گفتمان خانواده و مدرسه (مطالعه دانش آموزان دختر شهر ایلام)

سعید معیدفر؛ سارا دارابی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، صفحه 154-176

چکیده
  این مقاله تلاشی است برای فهم ذهنیت سوژه های اجتماعی(دانش آموزان) در میانه گفتمان های مختلف موثر(خانواده و مدرسه). پیش فرض مقاله این است که این دو نهاد همسو نیستند،بلکه در سطح اهداف و عملکرد با هم متفاوتند. در این تحقیق، با روشی تجربی تقاطع این گفتمان ها در مدرسه بررسی می شود.به این منظور با 30 دانش آموز،5 نفر از اولیای مدرسه،و 15 نفر از والدین ...  بیشتر