نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

این مقاله تلاشی است برای فهم ذهنیت سوژه های اجتماعی(دانش آموزان) در میانه گفتمان های مختلف موثر(خانواده و مدرسه). پیش فرض مقاله این است که این دو نهاد همسو نیستند،بلکه در سطح اهداف و عملکرد با هم متفاوتند. در این تحقیق، با روشی تجربی تقاطع این گفتمان ها در مدرسه بررسی می شود.به این منظور با 30 دانش آموز،5 نفر از اولیای مدرسه،و 15 نفر از والدین مصاحبه کیفی انجام شده است.می توان دید که دو گفتمان خانواده و مدرسه در 4 مولفه تحصیل،مذهب،پرورش سیاسی و انضباط در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.هر کدام دانش آموز را در تملک خود می داند و سعی میکند در زمان و مکان تحت سیطره خودش،به ذهنیت دانش آموزان مطابق با آرمان های خویش شکل دهد.بدین ترتیب گاه در سطح اهداف و گاه در سطح عملکرد بین آنها تنش وجود دارد.این تنش موجب می شود هویت دانش آموز به مواضع گوناگونی فراخوانده شود.مهمترین علت تفاوت مدرسه و خانواده در درجه استقلال آنها از گفتمان دولت است.
 

کلیدواژه‌ها