نوع مقاله : علمی

نویسندگان

عضو هئیت علمی

چکیده

خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی،روانی و اقتصادی است:لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسرآزاری(خشونت علیه زنان در جامعه) و برخی عوامل موثر بر آن بپردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر روانسر (استان کرمانشاه) است.برای بررسی برخی از عوامل موثر بر خشونت،نظریه های مربوط به هویت فرهنگی،پدرسالاری،انتقال بین نسلی و شیوه های جامعه پذیری نقش های جنسیتی مورد استفاده قرار گرفته است.این تحقیق به صورت پیمایشی و به کمک ابزار پرسش نامه در مورد 200 نفر از زنان متاهل شهر روانسر که دست کم یک سال از ازدواج آنها گذشته باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک اجرا شده است.یافته های تحقیق نشان میدهد خشونت در جامعه مورد نظر در ابعاد مختلف وجود دارد.بیشترین میزان خشونت رایج،خشونت روانی و خشونت جنسی و کمترین میزان خشونت،خشونت اقتصادی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تصور اقتدارگرایانه مرد از نقش خود و خشونت علیه زنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و بین کمک و همکاری شوهر در کارهای منزل یا خشونت علیه زنان زابطه معکوس و معنا داری مشاهده شد.همچنین یافته ها حاکی از آن است که بیت تجربه خشونت زن و مرد در خانواده مبدا و خشونت علیه زنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها