دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1394 
1. پدرسالاری، تجددِ تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت

صفحه 5-34

حمید عباداللهی چنذانق؛ حسن چاوشیان؛ مریم اسمعیل زاده سالستانی


5. مطالعة قوم‌نگارانة غذاهای محلی در شهرستان فومن: پژوهشی در مردمشناسی غذا و تغذیه

صفحه 106-138

ابوعلی ودادهیر؛ نسرین امیدوار؛ جلال الدین رفیع فر؛ سارا جوان محجوب دوست