دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1394 
6. پوشش زنان و احساس امنیت در فضاهای عمومی

صفحه 135-159

سیدحسین سرا ج زاده؛ فاطمه جواهری؛ الهام رحمتی