دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1394 
2. نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)

صفحه 25-49

سیدعلیرضا افشانی؛ راضیه ذاکری‌هامانه؛ عباس عسکری‌ندوشن


4. امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

صفحه 71-102

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده