دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1394 
1. سخن سردبیر

صفحه 3-3

سوسن باستانی


3. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و هویت ملی (نمونه‌ای مطالعاتی در چهار شهراستان لرستان)

صفحه 27-52

نورالدین اله دادی؛ محمد جواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت زادگان


5. تحلیل گذار تجرد زنان و مردان در ایران طی سال‌های 1345 تا 1390

صفحه 80-109

علی رحیمی؛ شهلا کاظمی‌پور؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد