نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

2 عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هویت ملی یکی از مقوله­های بسیار مهم و اساسی است که در سال­های اخیر هم در ادبیات سیاسی، اجتماعی و هم در سیاستگذاری­های فرهنگی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. سبک زندگی از جمله عوامل مهمی است که تأثیر
تعیین­­کننده­ای بر هویت ملی دارد. برخلاف جامعه سنتی در جامعه معاصر به واسطه ظهور جامعه مصرفی، سبک زندگی و تعین بخشی آن در حوزه­های دیگر و از جمله هویت ملی اهمیت بیشتری یافته است. این مقاله به دنبال تبیین رابطه میان سبک زندگی و هویت ملی در چهار شهر استان لرستان شامل خرم آباد، بروجرد، دورود و الشتر است. استراتژی این تحقیق قیاسی و از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع­آوری داده­ها استفاده شده است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان می­دهد که سبک زندگی مدرن به شکل مستقیم 5/0 درصد و ملی تأثیر می­گذارد. همچنین در زمینه تأثیر سبک زندگی بر روی دینداری نتایج نشان می­دهد که سبک مدرن 7/0- درصد منفی بر روی دینداری تأثیر می­گذارد و سبک سنتی 19/0 درصد بر روی دینداری تأثیر می­گذارد. بنابراین سبک زندگی مدرن و سنتی به صورت غیر مستقیم و از طریق دینداری نیز بر هویت ملی اثر گذارند. علاوه بر آن در زمیته تأثیر دینداری بر روی هویت ملی نیز دینداری به شکل مستقیم 21/0 درصد بر هویت ملی تأثیر می­گذارد.
 
سبک سنتی 33/0 درصد بر هویت 

کلیدواژه‌ها