نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

برای استقرار نظام دموکراتیک وجود زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی مناسب لازم است؛ ازاین‌رو، مطالعة علمی این‌زمینه‌ها می‌تواند چگونگی تحقق دموکراسی را تبیین کند. این‌پژوهش با هدف پاسخ به دو سؤال چیستی (براساس گونه‌شناسی آلموند و وربا) و چراییِ فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه گیلان (مبنی بر نظریة لیپست) صورت گرفته‌است.
این‌مطالعه با روش پیمایش انجام شده‌است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده و جامعة آماری کلیة دانشجویان دانشگاه گیلان‌اند که 374 نفر آنها به‌شیوة نمونه‌گیری مطبّق انتخاب شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش، بین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، درآمد ماهیانة خانواده، وضعیت اشتغال و محل سکونت دانشجویان، با فرهنگ سیاسی آنها، رابطة معنادار و مستقیمی وجود دارد. 4/36 درصد پاسخگویان فرهنگ سیاسی محدود و 6/63 درصد آنها نیز فرهنگ سیاسی اطاعتی دارند.

کلیدواژه‌ها