نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه مازندران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

3 استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

4 دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی جوانان است. محققان با استفاده از نظریه‌های کنترل (خودکنترلی، پیوند اجتماعی و انتخاب عقلانی) سعی در تبیین چرایی درگیری افراد در فعالیت‌های مزبور دارند. به‌این‌منظور، با استفاده از نمونۀ 272 نفری از دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت فرضیات پژوهش آزمایش شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی، پیوند اجتماعی و انتخاب عقلانی درمجموع حدود 51 درصد از تغییرات شرط‌بندی‌های ورزشی و حدود 43 درصد از تغییرات تمایل به شرط‌بندی‌های ورزشی را پیش‌بینی می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها