نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه تغذیه جامعه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استاد مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران

4 کارشناس ارشد مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، جایگاه غذا در زندگی انسان از نیازی فیزیولوژیک فراتر رفته و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یافته ‌است. مردم‌شناسی غذا و تغذیه حوزه‌ای از پژوهش در مردم‌شناسی است که به بررسی ابعاد مختلف غذا در زندگی انسان می‌پردازد. مطالعة حاضر در چارچوب مردم‌شناسی غذا و تغذیه به بررسی فرهنگ غذایی اهالی شهرستان فومن (فومنات) پرداخته است. به‌این‌منظور، با استفاده از روش قوم‌نگاری نظام‌مند، تفسیری و چندمکانی فرهنگ غذایی شهرستان فومن توصیف، و رفتارها و آداب‌‌ورسوم مربوط به تغذیه در فصل‌های گرم سال بررسی‌ شده و نتایج به‌‌صورت درون­مایه­ها یا مؤلفه­های نظام غذایی سنتی استخراج و ارائه شده ‌است. برخی درون‌مایه‌‌های به‌دست‌آمده عبارت‌اند از: اصلی‌ترین مواد به‌کاررفته در غذاهای محلی فومن، نمود زبانی غذا، سفره، کنارغذا، منشأ مواد غذایی، ظروف، هویت، آمیختگی فرهنگی، سلامتی، غذای مراسم.
 

کلیدواژه‌ها