دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1399 
2. شکل گیری گفتمانی شادی در ایران

صفحه 42-65

10.22034/jss.2020.242372

زهرا زوار موسوی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده