نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی؛دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی؛دانشگاه شیراز

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطة مصرف کالای فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت قضایی دانشجویان پرداخته است. پژوهش از نوع پیمایشی است و از طریق نمونه گیری طبقه بندی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان را شامل میشود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر برآورد شد. یافته های توصیفی نشان میدهد فعالیت هنری کمترین و مصرف موسیقیایی بیشترین نوع مصرف کالاهای فرهنگی پاسخگویان بودهاند. در مورد گویههای امنیت اجتماعی میتوان گفت که 68 درصد از پاسخگویان معتقدند که میزان بیبندوباری در کشور کاهش نیافته است و 81 درصد هم معتقدند که علاوه بر اینکه بیبندوباری کاهش نیافته است، فساد اخلاقی هم گسترش یافته است. از نظر امنیت قضایی، 68 درصد از پاسخگویان معتقدند که قانون بهصورت یکسان برای مردم و مسئولان اجرا نمیشود و 58 درصد هم معتقدند که در دادگاهها به صورت مطلوب به پرونده های قضایی رسیدگی نمیشود. یافته های استنباطی نشان میدهد که بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت اجتماعی و امنیت قضایی رابطة معنی دار مثبت وجود دارد. در تحلیل رگرسیون نیز مشخص شد که مصرف کالای فرهنگی با بتای 18/0 بر امنیت اجتماعی و با بتای 47/0 بر امنیت قضایی تأثیر معنی دارمثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

امیر رستگار، خالد و فاطمه محمدیان (1392) «استفاده از اینترنت و احساس امنیت اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانشگاه باهنر کرمان»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دورۀ چهاردهم، شمارۀ 22: ۵۳-۸۹.
انتظاری، علی (1394) «احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن با تأکید بر نقش پلیس»، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، دورۀ هفتم، شمارۀ 4: ۷-۳۴.
بوزان، باری (1396) مردم، دولت‌ها و هراس، ترجمۀ مجتبی عطارزاده، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
بیات، بهرام و اکرم رمضانی (1395) «تبیین تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر سبک زندگی در حوزۀ امنیت اجتماعی؛ مطالعۀ موردی: شهر اسفراین»، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 46: 1۱۵-1۵۱.
بیات، بهرام (1388) جامعه‌شناسی احساس امنیت، تهران: امیرکبیر.
بیات، بهرام (1387) «تبیین جامعه‌شناختی احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی»، دوفصلنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 35: 1۱۵-1۳۲.
تهامی، مجتبی (1384) امنیت ملی: دکترین، سیاست‌های دفاعی و امنیتی، تهران: آجا.
حمزه‌پور، علی (1396) «نفوذ فکری و فرهنگی و ‌چالش‌های امنیتی پیش رو با تأکید بر مصرف رسانه‌ای نوین در کشور»، فصلنامۀ آفاق امنیت، دورۀ دهم، شمارۀ 35: 1۲۱-1۵۶
حیدرنژاد، علیرضا، ساسان ودیعه و فرح ترکما (1395) «بررسی رابطۀ بین پایگاه اقتصادی اجتماعی، سبک زندگی با امنیت شغلی کارکنان نیروی انتظامی شهر تهران»، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 46: 2۰۶-2۳۱.
خسروی، علیرضا (1391) مکتب امنیتی امام خمینی، تهران: ابرار
خسروخاور، فرهاد و محمدامین قانعی راد (1385) «نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‌ها»، مجلۀ زن در توسعه و سیاست، شمارۀ 16: 1۱۵-1۳۸.
دلاور، علی (1384) «ساخت و هنجاریابی شاخص‌های احساس امنیت در تهران»، مرکز تحقیقات کاربردی طرح و برنامه ناجا.
ره‌پیک، سیامک (1387) تهدیدات قدرت ملی: شاخص‌ها و ابعاد، تهران: دانشگاه ملی دفاع ملی.
زاهدی اصل، محمد (1385) «امنیت روانی اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی»، همایش نقش مشاوره و مددکاری در نیروی انتظامی، تهران.
سیفی زیناب، غلامعلی و ریما امیراقدام (1395) «بررسی تطبیقی نقش رویۀ قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر»، مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال نهم، شمارۀ 17: 1۵۷-1۸۱.
صدیق سروستانی، رحمت‌اله (1385) «امنیت اجتماعی، شهرنشینی و بوم‌شناسی هراس»، مجموعه ‌مقالات همایش بررسی نقش روانشناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین و توسعۀ امنیت روانی- اجتماعی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
عبدالله‌خانی، علی (1392) بنیان‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: ابرار.
فاضلی، محمد (1384) مصرف و سبک زندگی، تهران: صبح صادق.
قاسمی، محمدعلی (1388) «جامعۀ ریسک و اهمیت آن برای مطالعات استراتژیک»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شمارۀ 3: ۲۷-۴۶.
کلانتری، عبدالحسین، سیروس محبی و هابیل حیدرخانی (1396) «بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه‌های جمعی جهانی و احساس امنیت اجتماعی در شهر کرمانشاه»، پژوهشنامۀ توسعۀ فرهنگی و اجتماعی، دورۀ دوم، شمارۀ 1: ۲۵-۴۲.
گروسی، سعیده، جلال میرزایی و احسان شاهرخی (1385) «بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و احساس امنیت؛ مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جیرفت»، فصلنامۀ دانش انتظامی، دورۀ نهم، شمارۀ 2: ۲۶-۳۹.
گیدنز، آنتونی (1392) پیامدهای مدرنیته، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی (1393) تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نی
مرادی، فهیمه و فاطمه براتلو (1393) «بررسی رابطۀ شکاف نسلی با میل به مصرف کالاهای فرهنگی میان نسل جوان با نسل بزرگسال»، فصلنامۀ مدیریت فرهنگی، شمارۀ 26: ۸۱-۹۴.
نادری، امیر (1389) «بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی»، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال سوم، شمارۀ 2: 1۲۱-1۴۶.
نوری لنگ، سمانه، سعید آقائی‌زاده، شهرام امیرانتخابی و محمدرضا جعفری خیرخواه (1395) «بررسی جامعه‌شناختی ناهنجاری‌های مهم جامعۀ شهری ماسال و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی»، فصلنامۀ مطالعات امنیت اجتماعی، دورۀ اول، شمارۀ 45: 1۳۹-1۵۸.
Androulidaskis. I, & G. Kandus. (2012). “Feeling Secure vs. Being Secure the Mobile Phone User Case. Global Security, Safety and Sustainability & e-Democrac Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences", Social Informatics and Telecommunications Engineering. 99, 2012: 212-219.
Beck, U. (2013). “Risk Society Revisited: eory, Politics and Research Programmes”. In The sociology of risk and gambling reader: 68-90. Routledge.‏
Beck, U. (2002). “The cosmopolitan society and its enemies”, Theory, Culture & Society, vol. 19 (1-2): 17-44.
Bhandari, B. S. (2018). “Life Insurance-Social Security & Financial Inclusion”. Bimaquest, 18(2(.: 1-16
Roe, P. (2005). Secularizations and Minority Rights: Conditions of Desecuritization, Central European University, Budapest, Hungary.
Saleh, A (2010) “Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security”, Geopolitics Quarterly, Volume: 6, No 4, p.p. 228-241
Watson, S. (2005). Applying the concept to process of Kurdish identityconstruction, New york, university press.