نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی (مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان

شهریار بداغی؛ علی‌اصغر سعیدی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249334

چکیده
  داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن است و کاریابی با تولد جامعه‏شناسی اقتصادی جدید موردمطالعۀ جامعه‏شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‏های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله نرخ‏های بیکاری بالا روبه‌رو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‏های روابط اجتماعی چه نقشی ...  بیشتر

بررسی نسبت انقلاب اسلامی و دولت مدرن با تکیه بر آراء میشل فوکو

حمیدرضا چاکری؛ حسین اژدری زاده

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 27-49

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249335

چکیده
  در مقالۀ حاضر آراءِ میشل فوکو دربارۀ انقلاب اسلامی ایران بازخوانی شده است و سپس چالش‌های دولت‌سازی در جامعۀ پساانقلابی ایران با تکیه بر تحلیل فوکو از دولت مدرن با روش تحلیل مفهومی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. فوکو انقلاب اسلامی ایران را تجلی ارادۀ جمعی ایرانیان برای مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی می‌دید. به‌عقیدۀ فوکو ...  بیشتر

بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول

سیدمصلح کهنه پوشی؛ مصطفی مهرآیین؛ مجید کاشانی؛ مهرداد نوابخش؛ بهرام قدیمی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 50-71

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249336

چکیده
  در دورة پهلوی اول ساختار سیاسی در ایران بهسمت ایجاد دولت مدرن و تسلطگفتمان تمرکزگرایی حرکت کرد و در این زمینه با تأسیس و تقویت نهادهای مختلفیمانند شورای عالی معارف و آموزش و پرورش مدرن، ملی گرایی باستان گرا مبتنی بر زبانفارسی مسلط شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، مصوبات این شورا را از خلال مراحل توصیف، تفسیر و تبیین ...  بیشتر

ارائۀ مدل پارادایمی مهاجرت به محلات حاشیه نشین کوی علوی و حصیرآباد اهواز (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده بنیاد

حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 72-92

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249337

چکیده
  این مطالعۀ کیفی با هدف کاوش میان ذهنیت مهاجران واردشده به دو محلۀحاشیه نشین اهواز و ارائۀ یک مدل پارادایمی از کنش های آنان و شرایط وپیامدهای مرتبط به انجام رسیده است. روش مورداستفاده در این پژوهش نظریۀداد هبنیاد بوده است. داد ههای این پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و شیوةنمونه گیری هدفمند  نظری در شهر اهواز گردآوری و جهت تحلیل داد هها ...  بیشتر

اخلاق حرفه ای علم ( (مطالعۀ مرا م نامۀ اخلاق حرفه ای انجمن های علمی

سید آیت الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249339

چکیده
  تدوین و اجرای مرام‌نامه‌ها و منشورهای اخلاق حرفه‌ای علم از ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات انجمن‌های علمی در ترویج اخلاق علم است که معمولاً در چارچوب رشته و فعالیت علمی موردنظر تدوین می‌شوند. این مقاله با تمرکز بر نمونه‌ای از مرام‌نامه‌های انجمن‌های‌ علمی در جهان درپی پاسخ به این پرسش است که اصول اخلاق حرفه‌ای میان انجمن‌های ...  بیشتر

سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن (نمونۀ موردی: سد کوچری) •

علی نوری ثانی؛ رضاعلی محسنی؛ مجید کوششی

دوره 15، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 118-147

https://doi.org/10.22034/jss.2021.249340

چکیده
  احداث سدهای مخزنی در شش دهۀ گذشته زمینه‌ساز جابه‌جایی بیش از 100 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت‌تأثیر احداث سدها قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل ...  بیشتر