نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

10.22034/jss.2019.43305

چکیده

پژوهش حاضر به‌دنبال شناخت رابطة ازخودبیگانگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی در میان کارکنان دولتی شهر کرمان است. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریات ازخودبیگانگی شغلی ملوین سیمن[1] و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف[2] است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های ازخودبیگانگی شغلی سیمن، رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و سلامت اجتماعی کییز[3] بوده است. جامعة آماری شامل کارکنان اداره‌های دولتی شهر کرمان در سال 96 بوده است که نمونة آن 381 نفر مطابق جدول مورگان انتخاب شده‌اند. روش تحقیق پیمایشی و روش‌های تحلیل شامل ضریب هم‌بستگی پیرسون و الگوی معادلة ساختاری است. از آزمون کالموگروف‌ـ‌اسمیرونوف نیز برای سنجش طبیعی‌بودن داده‌ها استفاده شده است. یافته‌ها رابطة خطی معکوس میان ازخودبیگانگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی را تأیید می‌کند. رابطة ازخودبیگانگی شغلی با متغیرهایی مانند تحصیلات، درآمد، نوع شغل و... معکوس و منفی است و رابطة این متغیرها با رفتار شهروندی سازمانی و سلامت اجتماعی نیز مستقیم و مثبت برآورده شده است.[1]. Seeman


[2]. Padsakov


[3]. Keyes

کلیدواژه‌ها