نویسنده = محمود شارع پور
تعداد مقالات: 4
2. مطالعۀ جامعهشناختی درگیری افراد در شرطبندیهای ورزشی (مطالعهای درباب دانشجویان دانشگاههای شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 35-59

سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ محمود شارع پور؛ سیده معصومه شادمنفعت


3. بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 40-53

محمود شارع پور؛ نادر رازقی؛ خلیل غلامزاده