نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی، عضو گروه مطالعات زنان مؤسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

ذهنیت دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت‌به مناسبات میان جنسیتی در خانواده و تصورات و انتظارات آنان از خانوادۀ مطلوب خود موضوع این تحقیق است. رویکرد روش‌شناختی پژوهش حاضر، رویکردی کیفی است. از میان دانشجویان سه دانشگاه تهران، امیرکبیر و الزهرا با 32 دانشجوی دختر و پسر در خرداد و تیر 1399 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته انجام شد. داده‌های به‌دست‌آمده با روش تحلیل تماتیک بررسی شدند. یافته‌های پژوهش در سه محور انتظارات از زندگی مشترک، هرم قدرت در خانواده و تقسیم جنسی کار خانگی نشان می‌دهند که دختران و اغلب پسران مشارکت‌کننده در پژوهش به خانواده نگاهی مثبت دارند و آن را مأمن آرامش‌بخشی می‌خواهند که فرصت‌های رشد و بالندگی را برای اعضایش فراهم کند. بخش مهمی از مشارکت‌کنندگان به خانوادۀ‌ پدرسالار نقد دارند و برای خود خانوادۀ برابرتر مطالبه می‌کنند. رابطۀ فرادست ـ فرودست مردانه ـ زنانه در جنبه‌های مهمی از زندگی برای بخش مهمی از مشارکت‌کنندگان مورد تردید واقع شده است، گرچه این گرایش همچنان در میان بخشی از مشارکت‌کنندگان وجود دارد. درنهایت می‌توان دال مرکزی یافته‌های تحقیق را ابهام هنجاری در نگرش دانشجویان نسبت‌به خانواده دانست. آن‌ها الگوی خانوادۀ پدرسالار را نقد می‌کنند، اما در شناخت و پذیرش الزامات خانوادۀ مدنی با ابهام روبه‌رو هستند. این ابهام مختص دانشجویان نیست و بخشی از تغییرات بزرگ‌تر در مناسبات جنسیتی و الگوی خانواده در ایران امروز است.
 
 

کلیدواژه‌ها

سراج زاده، سید حسین؛ جواهری، فاطمه؛ فیضی، ایرج (1395)، نگرش‌ها و رفتار دانشجویان، گزارش مرحلۀ دوم طرح پیمایش نگرش و رفتار دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
سراج‌زاده سید حسین؛ جواهری، فاطمه (1385) «برابری‌گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه‌ای و نگرشی مرتبط با آن»، جامعه‌شناسی ایران، شمارۀ 2:  صص40-3.
سراج‌زاده، سید حسین؛ جواهری، فاطمه (1382) نگرش‌ها و رفتار دانشجویان، گزارش طرح پیمایش نگرش‌ها، رفتار و آگاهی‌های دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، ادارۀ کل مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
کشاورز، خدیجه (1395) «نگرش دانشجویان در باب خانواده، زنان و جنسیت»، مجلۀ مطالعات اجتماعی، شمارۀ 4: 88ـ115.
کمالی، یحیی (۱۳۹۷) «روش‌شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی»، سیاستگذاری عمومی، شمارۀ ۲: 189ـ ۲۰۸.
گیدنز، آنتونی؛ بردسال، کارن (۱۳۸۶) جامعه‌شناسی، ترجمۀ ح. چاووشیان، تهران: نشر نی.
گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران، بهار 1399، براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 و پیش‌بینی‌های جمعیتی متکی بر آن، سازمان برنامه و بودجۀ کشور، مرکز آمار ایران.
Bozon, M. (1990)   “Les femmes et l'écart d'âge entre conjoints : une domination consentie I. Types d'union et attentes en matièrem », Population, Vol. 45, No. 2: 327-360, cité in: http://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1990_num_45_2_3548.
Chatard,  A. ;  Quiamzade, A. ; Mugny, G. (2007) «Les effets de l’éducation sur les attitudes sociopolitiques des étudiants : le cas de deux universités en Roumanie [article] », L'année psychologique Année, Vol. 107, No. 2 : 225-237.
Dominguez-Folgercas, M. ; Lesnard, L. (2018) « Famille et changement social, Presses universitaires de », rance", L’Année sociologique, No. 68: 295 - 314.
Guimond, S. (1992) «Les effets de l’éducation post-secondaire sur les attitudes intergroupes : l’importance du domaine d’études », Revue québécoise de psychologie, vol.13, No. 1 : pp
Jami, I. (2007) «L’emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité », Genre & Histoire [En ligne], 1 | Automne 2007, mis en ligne le 19 novembre 2007, consulté le 28 avril 2020. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/122
Jugel, M.; Lecigne, A.;  Yaël, S. (2010) L'allégeance comme facteur différentiel de socialisation universitaire, cité in : https://osp.revues.org/2928.
Khosrokhavar, F.;  Nikpey, A. (2009) Avoir vingt ans au pays des ayatollahs, Robert Laffont, Paris.
Bigot, Régis ; Piau, Claire. (2004) Les opinions des femmes et des hommes sont –elles semblables ou différentes ?, Rapport de recherché, in : Cahier de recherche, No. 195, Janvier 2004, Département « Conditions de vie et Aspirations des Français », dirigé par Georges Hatchuel, cité in : file:///C:/Users/keshavarz.ISCS/Downloads/C195-1.pdf.