نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهراء

2 دانش‌آموختة دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة جامعه‌شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در انتخابات رئیس‌جمهوری است. روش مطالعه توصیفی-‌تحلیلی از نوع مقطعی و پیمایشی است که با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته انجام ‌شده است. جامعة آماری تحقیق را زنان و مردان بالای 18 سال ساکن در استان مازندران تشکیل می‌دهند. به‌منظور انتخاب نمونة آماری، از فرمول کوکران استفاده شد و 384 نفر نمونه انتخاب شدند. مطابق نتایج پیمایش، در میان گروه‌های شغلی و افراد در مقاطع تحصیلی گوناگون، رفتار انتخاباتی متفاوت است. رگرسیون خطی نشان می‌دهد که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، هویت ملی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، اولویت‌های ارزشی، و هویت دینی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

اپتر، دیوید ارنست، و چالرز اف آندریین (١٣٨٠) اعتراض سیاسی و تغییر اجتماعی، ترجمة محمدرضا سعیدآبادی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
اینگلهارت، رونالد (١٣٨٢) تحول فرهنگی در جامعة پیشرفتة صنعتی، ترجمة مریم وتر، تهران: کویر.
ایوبی ، حجت الله (1377) تحلیل رفتار انتخاباتی رأی دهندگان ، اطلاعات سیاسی اقتصادی ، سال سیزدهم شماره 136-135: 26
بشیریه، حسین و همکاران (١٣٧٧) مشارکت سیاسی، تهران: سفیر.
بیرو، آلن (1377) فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمة باقر ساروخانی، تهران: کیهان.
جلائی‌پور، حمیدرضا، و جمال محمدی (1387) نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، تهران: نی.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم، تهران: نی.
چیت‌ساز قمی، محمدجواد (1383) «گسست نسلی در ایران، افسانه یا واقعیت؛ در نگاهی به پدیدة گسست نسل‌ها»،به‌اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: پژوهشکدة علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
راش، مایکل (١٣٨١) جامعه و سیاست، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: سمت.
شهرام‌نیا، سید امیرمسعود، راضیه مهرابی کوشکی، مهدیه پوررنجبر (1393) «بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر میزان هویت ملی(مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان)»، پژوهشهای راهبردی سیاست، شمارة 39: 149 - 121
صادقی جقه، سعید (1394) «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان»، مطالعات راهبردی، سال هجدهم، شمارة (3) 69: 89-118.
صدیق بنای، هلن (1387) آشنایی با شبکه‌های اجتماعی،تهران: روزنامة همشهری.
عبدالله، عبدالمطلب (1388) «سیری در نظریه‌های رفتار رأی‌دهی»، خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، شمارة 3: 78-104.
علیئی، محمدولی و همکاران (1395) «واکاوی کاربست رسانة ملی در ارتقای سرمایة اجتماعی (با تأکید بر آسیب‌شناسی امنیت فرهنگی)»، راهبرد دفاعی، دورة چهاردهم، شمارة 53: 125-152.
قمیشی میمند، عباس (1391) شبکه‌های اجتماعی  قومی، اعتماد و رفتار انتخاباتی، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران.
کشاورز، زهراسادات، علی ربانی خوراسگانی، بهجت یزدخواستی (1391) «نقش رسانة ملی در رفتار انتخاباتی شهروندان شهر اصفهان»، پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست یکم،شماره 3(پیاپی 79) 9-31.
لازارسفلد، پل فیلیکس، و هاتسل گودت برنارد برلسون (1382) انتخابات مردم: چگونه مردم در انتخابات رئیس‌جمهوری تصمیم می‌گیرند، ترجمة محمدرضا رستمی، تهران: تبلور.
محمدی‌فر، نجات و همکاران (1392) «بررسی عوامل اجتماعی–اقتصادی مؤثر بر رفتار انتخاباتی با تأکید بر انتخابات رئیس‌جمهوری نهم و دهم، مورد مطالعه: شهر کرمانشاه»، دانش سیاسی و بین‌الملل، شمارة 5: 115-136.
معمار، رحمت‌الله (1391) جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی، تهران: امیرکبیر.
نائیجی ،مختار ؛الهویردی ،رضا؛عنایتی ،علی(1393) بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفتار انتخاباتی(مطالعه موردی قوم بلوچ و ترکمن) ،مطالعات انتخابات ،شماره 7و8 : 77-104
نیکفر، جاسب، و سارا اکبری (1394) «بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان شهر نورآباد: نهمین دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی»، مدیریت شهری، شمارة 4: 329-352.
ویندال، سون و همکاران (1387) کاربرد نظریه‌های ارتباطات، تهران: جامعه‌شناسان.
Norris, Pipa (2002), Theories of Political Activism: New challenges, new opportunities, Oxford University Press.
Visser, M. (1996) "Voting: A behavioral analysis", Behavior and Social Issues. 6: 23-34