نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه الزهراء

2 دانش‌آموختة دکتری جامعه‌شناسی سیاسی

10.22034/jss.2019.43308

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة جامعه‌شناختی رفتار انتخاباتی شهروندان استان مازندران در انتخابات رئیس‌جمهوری است. روش مطالعه توصیفی-‌تحلیلی از نوع مقطعی و پیمایشی است که با استفاده از پرسش‌نامة محقق‌ساخته انجام ‌شده است. جامعة آماری تحقیق را زنان و مردان بالای 18 سال ساکن در استان مازندران تشکیل می‌دهند. به‌منظور انتخاب نمونة آماری، از فرمول کوکران استفاده شد و 384 نفر نمونه انتخاب شدند. مطابق نتایج پیمایش، در میان گروه‌های شغلی و افراد در مقاطع تحصیلی گوناگون، رفتار انتخاباتی متفاوت است. رگرسیون خطی نشان می‌دهد که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، هویت ملی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها، اولویت‌های ارزشی، و هویت دینی به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار انتخاباتی دارند.
 

کلیدواژه‌ها