نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت‌شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 کارشناس‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه مازندران

چکیده

در پژوهش حاضر به یکی از مهم‌ترین مسائل خانوادة امروز و برخی از مهم‌ترین الگوها و تعیین‌کننده‌های مرتبط با رویکرد جامعه به پدیدةسقط‌جنین پرداخته شده است. تحولات و مسائل خانوادةامروزطیفی به‌مراتب گسترده‌تر را دربرمی‌گیرد که شامل تغییر نگرش‌ها به سقط‌جنین، بالارفتن سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و تقلیل باروری، تغییر در ساختار خانوار مانند افزایش خانوارهای یک‌نفره، زندگی مشترک بدون ازدواج، افزایش طلاق و افزایش خانواده‌های تک‌والدی و تک‌فرزندی است. جمعیت این پژوهش را4267 نفر از مردان و زنان 15ساله و بالاتر ساکن در منقطه‌های شهری و روستایی شهرستانهای اسفراین، اهواز، بابلسر، بجنورد، خرم‌آباد، سقز، کامیاران، گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشکیل میدهند.به‌طورکلی، نتایج پژوهش نشان داده است که نزدیک به دوپنجمِ افراد بررسی‌شده به سقط‌جنین نگرش مثبت دارند. درعین‌حال، این الگوی کلی تحت تأثیر سه دسته متغیر تعیین‌کننده،شامل متغیرها و تعیینکننده‌های جمعیتشناختی پایه،مانند سن، جنس، وضعیت تأهل، محل سکونت، بعد ایده‌آل خانواده و سطح تحصیلات، متغیرهای مرتبط با مؤلفه‌های مذهبی و دینداری، و متغیرهای مرتبط با نگرش‌های جنسیتی است.
 

کلیدواژه‌ها