نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

3 کارشناس‌ارشد پژوهش علوم‌اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

تحقیق حاضر اثر سرمایة اجتماعی را به همراه سایر عوامل سازمانی مرتبط، بر عملکرد کارکنان مخابرات شهر تهران بررسی می‌کند. چارچوب تحقیق، بر نظریه‌های لینا و ون‌بورن  (1999)، ناهاپیت و گوشال  (1998) و شریف و همکاران  (2006) در زمینة سرمایة اجتماعی سازمانی استوار است. در این نظریات، سرمایة اجتماعی شامل سه‌ بعد رابطه‌ای، ساختاری و شناختی در نظر گرفته می‌شود. عملکرد سازمانی نیز براساس ترکیبی از نظریة هرسی و گلداسمیت‌- (شامل مؤلفه‌های وضوح، توانایی، انگیزش، حمایت، اعتبار و محیط) - سنجیده شده ‌است. این ‌تحقیق از نوع کاربردی است و از روش پیمایش بهره گرفته و ابزار گردآوری اطلاعات آن پرسش‌نامه بوده‌است. جامعة آماری این مطالعه مراکز مخابراتی شهر تهران به‌منزلة نوعی سازمان خدماتی است. داده‌های استخراج‌شده از 200 پرسش‌نامه، مبنای آزمون فرضیه‌های تحقیق و الگوی مفهومی قرار گرفته‌است.
نتایج مطالعه گویای نقش مؤثر و معنی‌دار همۀ ابعاد سرمایة اجتماعی سازمانی در عملکرد کارکنان است ؛ هرچند بعد رابطه‌ای (همکاری، اعتماد، تعهد و ....)و بعد شناختی (ارزش‌ها، اهداف و زبان مشترک) بیش از بعد ساختاری (شبکۀ روابط و ویژگی‌های آن) بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری نشان می‌دهند. علاوه بر این، به‌رغم همبستگی سایر عوامل سازمانی با عملکرد سازمانی کارکنان، در تحلیل چند متغیره و در کنار ابعاد سرمایۀ اجتماعی، اثر ضعیف‌تری داشته‌اند یا حتی برخی معنادار نبوده‌اند. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها