تبارشناسی روشنفکری در تاریخ مشروطة ایران (سال‌های 1285 تا 1305)

فرجاد ناطقی؛ ابراهیم توفیق

دوره 7، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 160-186

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی جامعه‌شناختی اهتمام روشنفکران در ساخت نخستین دولت مدرن در ایران پرداخته است. به‌گونه‌ای‌که امکان تحلیل تاریخی مقولۀ روشنفکری را در دوران مشروطه از سال 1285 تا 1305 به دست می‌دهد. ارتباط گفتمان‌های سیاسی روشنفکران با مناسبات قدرت به شیوه‌ای فوکویی تحت تحلیل تبار تاریخی قرار گرفته است. نتیجۀ بررسی‌ها در این مقاله ...  بیشتر