حکمرانیِ مسئولانة پژوهش و نوآوری در دانشگاهها

عطا حشمتی؛ علی ملکی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 28-52

چکیده
  یکی از مهم‌ترین ابعاد پژوهش و نوآوری مسئولانه، ایجاد الگویی جدید برای حکم‌رانیِ علم است. به‌این‌منظور، در مقالة حاضر به نقد و بررسی الگو‌های کنونی مدیریت و حکم‌رانی جوامع علمی پرداخته شده است که ترکیبی از الگو‌های بوروکراتیک سلسله‌مراتبی، بازاری و شبکه‌ای است. این الگو‌ها با توجه به اقتضائات پژوهش و نوآوری مسئولانه بررسی خواهند ...  بیشتر