نویسنده = محمد فکری
تعداد مقالات: 2
1. شاهِ نفتی: نفت و سقوط رژیم پهلوی

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-136

علی محمد حاضری؛ محمد فکری


2. بررسی جامعه‌شناختی جنبشِ فتح‌الله گولن برمبنای نظریة بسیج منابع

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 75-99

محمد فکری؛ مینا اینانلو؛ احمد فکر ی