نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

همه­ گیری ویروس کرونا در ایران مانند سایر کشورهای جهان تعطیلی کلاس ­های حضوری مدارس و پیگیری آموزش به صورت مجازی را به دنبال داشت. دانش ­آموزان مقطع ابتدایی برای استفاده از آموزش نیاز به همراهی والدین داشتند. این امر در مورد دانش ­آموزان پایه اول به دلیل نداشتن آشنایی قبلی با مدرسه و امور درسی، دشوارتر بوده و مسئولیت آموزش ­شان بر عهده مادران قرار گرفت که قرار بود علاوه بر نقش­ مادری، نقش ­معلمی را هم بر عهده بگیرند. پژوهش حاضر به بررسی روایت­ های این گروه از مادران در شهر کرمان با رویکرد کیفی و روش روایت ­پژوهی می­پردازد. گردآوری داده ­ها با استفاده از مصاحبه روایی  بوده و تحلیل به روش تحلیل تماتیک در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. پنج تم اصلی از داده ­های پژوهش به دست آمد که بازگو­کننده روایت ­های مادران از این دوران است. این تم­ ها عبارتند از: حمایت ناقص اطرافیان، گران ­باری نقش، احساس فرسودگی مادران، پروبلماتیک فرزندان در آموزش­ مجازی و محاسن فرا آموزشی.
 

کلیدواژه‌ها

ابوالحسن­تنهایی، حسین (1398). دستگاه نظری جورج هربرت مید بنیانگذار تفسیرگرایی آمریکایی.کرج: دریای تنهایی، تهران: بهمن برنا.
ابراهیمی سیده­رضوانه؛ دهقانی، مریم .(1399) "چرخش از کلاسهای حضوری به کلاسهای مجازی: چالشها، فرصتها و نحوه مواجه دانش­آموزان متوسطه اول با آن". پژوهش­های آموزش و یادگیری. دوره 17، شماره 2، پیاپی 32: 168-182. .
استونز، راب (1396). متفکران بزرگ جامعه­شناسی. ترجمه: مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.
بهمنی، سجاد، معصومه باقری و مژگان پیرک (1401).  "واکاوی تجارب معلم­ها و دانش­آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکه شاد (مطالعه کیفی با روش نظریه داده­بنیاد)". مجله مطالعات اجتماعی، دوره شانزدهم، شماره 2. 3-27.
دیلینی، تیم (1399). نظریه­های کلاسیک جامعه شناسی. (ترجمه: بهرنگ صدیقی، وحید طلوعی). تهران: نشر نی.
ذوالفقاری، مهدی (1399). مفاهیم کلیدی در نظریه جامعه­شناختی پیربوردیو. رشد آموزش علوم­اجتماعی.
ریاحی، محمداسماعیل، علی­اکبر وردی­نیا و سیده­زینب پورحسین (1389). "بررسی رابطه بین حمایت­اجتماعی و سلامت­روان". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی, سال دهم، شماره 39 . 85-121.
فلیک، اووه (1390). درآمدی بر تحقیق کیفی.ترجمه: هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
قاسمی، یارمحمد و علی هاشمی.(1398). انجام پژوهش به روش تحلیل تماتیک: راهنمای عملی و گام به گام برای یادگیری و آموزش (مورد مطالعه: مصرف موسیقی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام). فرهنگ ایلام, دوره 20، شماره 64و 65، 8-32.
میرزایی, خلیل.(1395). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی. تهران: فوژان.
نیازی، محسن، محمد گنجی و الهام شفایی­مقدم. (تابستان 1393). "بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر نگرش به طرحواره جنسیتی نقش­های خانوادگی، اجتماعی و حرفه­ای زنان. "نشریه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان,  شماره 39، 81-115.
Amanor-Mfoafo,Naa Kai; Olivia Akrofi, Kwamina Kurefi Edonu, Ebenezer Nortei Dowuona (2020). Investigating the e-learning readiness of Ghanaian parents during Covid-19. European Journal of Education Studies, 7, 39-56.
Bhamani ,Shelina; Areeba Zainab Makhdoom, Vardah Bharuchi, Nasreen Ali, Sidra Kaleem, Dawood Ahmed (2020). Home Learning in Times of COVID: Experiences of Parents. ournal of Education and Educational Development, 7(1), 9-26.
Calarco, Jesica (Monday, October 26, 2020). IU research says pandemic impacts increase stress, conflicts for many mothers.
https://sociology.indiana.edu/news-events/news/calarco-coronavirus%20article-iu.html.
Dong, Chuanmei; Simin Cao,and Hui Li ( 2020 Nov). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Elsevier Public Health Emergency Collection, Published online 2020 Sep 8.