نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه جامعه شناسی. دانشگاه گیلان

چکیده

مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با رویکرد کیفی، به مطالعه دین­داری و دنیوی شدن در میان پسران 18-17 ساله در شهر صومعه سرا می­ پردازد. این مطالعه  در صدد آن است تا دریابد افراد چه تفسیری از دین دارند و سازوکار شکل ­­گیری دین­داری آنان چگونه است. هم­چنین، این مطالعه بر آن است تا به بازبینی دنیوی شدن در میان آنان بپردازد. برای انجام این مطالعه، از حوزه­ های نظری معاصر در جامعه ­شناسی دین و روش کدگذاری مضمونی استفاده شده است. چهارچوب مفهومی این مطالعه برگرفته از رویکردهای نظری رابرت بلا و مردیت مگوایر در حوزه دین است. داده­ های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق و نیمه ساخت ­یافته در میان پانزده نفر از جوانان - عمدتاً دانش ­آموز- و با روش نمونه ­گیری در دسترس گردآوری شده است. یافته ­های پژوهش نشان‌دهنده آن است که بسیاری از دانش­ آموزان تفسیری شخصی از معنویت دارند و شکل دین­داری آن­ها به صورت رسمی نیست. هم­چنین، دنیوی شدن در میان آنان در دو سطح فریضه ­های عملی و سطح شناختی مشهود است.
 

کلیدواژه‌ها

امینی، اعظم؛ تاج­الدین، محمد باقر؛ نجاتی حسینی، محمود (1399). «پدیده نوگروی دینی: تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه تهران»، مجله جامعه شناسی نهاد­های اجتماعی، شماره 15: 149-175.
اسکات، جولی؛ هال، آیرین (1382). دین و جامعه شناسی، ترجمه افسانه نجاریان، انتشارات رسش.
برات نژاد، محمدرضا؛ قهرمان، آرش (1389) «سنخ­شناسی خرده فرهنگ­های دینی جوانان شهر مشهد»، جامعه­شناسی مطالعات جوانان، شمارۀ1: 9-38.
بلیکی، نورمن (1390). طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
تصّدی‌کاری، علی؛ محدثی، حسن؛ معدنی، سعید (۱۳۹۹). «سنخ شناسی دینداری در میان جوانان شهر رشت»، فصلنامه جامعهشناسی نهادهای اجتماعی، شماره ۱۰: 349- 379.
جلیلی، هادی (۱۳۸۳). تأملاتی جامعه شناسانه درباره سکولار شدن، تهران: انتشارات طرح نو.
جعفری کافی آباد، صابر؛ سید غراب، محمد (۱۳۹۷). «پدیدارشناسی گونه­های دین­داری دانش جویان»، مجله تحقیقات کاربردی علوم انسانی اسلامی، شماره ۴: 23-53.
حسن پور، آرش؛ شجاعی زند، علی­رضا. (1393). «گونه شناسی دین­داری جوانانِ شهر اصفهان»، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال 25، شماره4: 17-39.
رحمانی، رضا (1395). «دین داری و بررسی باورهای دینی در جوانان»، سومین کفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در علوم انسانی.
کلانتری، میترا؛ کلانتری، عبدالحسین (1391). «دین­داری در نسل­های مختلف: مطاله موردی شهرستان ساری»، مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، شماره 2: 173-200.
گیدنز، آنتونی (1396). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
نوربخش، یونس؛ جعفری کافی آباد، صابر (1396). «روایت پژوهی تجارب زیستۀ دینی دانشجویان»، مجلۀ دین و سیاست فرهنگی،  شماره 9: 93-126.
همیلتون، ملکلم (1381). جامعه شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات تبیان.
Bellah, R. N.; Madsen, R.; Sullivan, W.; Swidler, A.; Tipton, S. (2008). Habits of the heart. Berkkeley: University of California press.
Bellah, R. N.; Madsen, R.; Sullivan, W.; Swidler, A.; Tipton, S. (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American life. Berkely: University of California press.
Field, C. (2010). “The heamirrhage of faith? Opinion polls as sourcase for religious practices, belifes and attitudes in Scotland since the 1970”, Journal of contemporary religion.Vol.16: 175-157.
Gallagher, K.; Trzebiatowska, M. (2017). “Becoming a real catholic: Polish migrants and lived religiosity in the UK and Ireland”, Journal of contemporary religion, 32: 3: 445 - 431. 
Gibbs, G. R. (2007). Thematic coding and categorizing: Analyzing qualitative data. Sage Publications Ltb., London.
Hegedus, R.; Moksony, F. (2015). Types of youth religiosity, Corvinus University of Budapest, https://www.researchgate.net/publication/286489735_Types_of_youth_religiosity
Kahle, D. (2007) Will downtown progress be thwarted? Blame Sheila. The register – Guard (Eugene, OR), October 26, 2007.
Mcguire, M.B. (2008) Lived religion, Oxford, Oxford university press.
Valen kleive, H. (2020). “Place, emotions and aesthetics: Young Tamil Hindu religiosity in north - western Norway”, Journal of contemporary religion, 35, 2: 269 - 286.
Voas, D.; Crockett, A. (2005). “Religion in Britain: Neither believing nor belonging”, Sociology, Vol. 39. Issue 1: 11-28.
Williams, R. (2010). “Space for God: Lived Religion at Work, Home, and Play”, Sociology of religion , Vol.71: 3. pp. 257 - 279.