نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه آموزشی تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی

4 استاد بازنشسته گروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

5 دانشیار گروه بیماری های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

اگرچه ایران به اهداف برنامه‌ی اقدام برای کاهش میزان مرده‌زایی (۱۲ مرده‌زایی یا کمتر به ازای ۱۰۰۰ تولد تا سال ۲۰۳۰) در سطح ملی دست یافته است، اما هنوز نابرابری‌های زمینه‌ای (اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی) قابل توجهی در مرده‌زایی وجود دارد. هدف این مطالعه تبیین تلاقی نابرابری‌های زمینه‌ای‌ در مرده‌زایی، با استفاده از رویکرد تلاقی است که مک‌گیببون در زمینه حق دسترسی به مراقبت­ های بهداشتی، مطرح می‌کند. در این مطالعه از داده‌های سامانه ایمان وزرات بهداشت برای بازه‌ی زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. شاخص‌های استخراج شده از این مطالعه نشان دادند مادرانی که همزمان چندین محرومیت را تجربه می‌کنند (مثل مادران غیرایرانیِ که در منطقه‌ پنج جغرافیایی (شرق کشور) زایمان می‌کنند، یا مادرانِ فاقد بیمه‌ی بالای ۴۵ سال) در مقایسه با همتایان برخودار خود با شدت بیشتری مرده‌زایی را تجربه می‌کنند. بر اساس نتایج بدست آمده، تلاقی سه حوزه‌ی تعیین کننده ­های اجتماعی سلامت (تحصیلات، نوع بیمارستان و نوع بیمه)، ایسم ­ها (ملیت و سن مادر) و بستر جغرافیایی-مکانی (شهری-روستایی، منطقه‌ جغرافیایی محل‌زایمان) می‌توانند با یکدیگر هم‌افزایی ایجاد کنند و باعث شوند که گروه‌هایی از مادران که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، بیشتر مورد نابرابری قرار گیرند. پیشنهادِ سیاستیِ این مطالعه، کاهش نابرابری در مرده‌زایی، با در نظر گرفتن تلاقی نابرابری‌ها، به جای در نظرگرفتن محورهای منفرد نابرابری است.
 

کلیدواژه‌ها

ریتزر، جورج و داگلاس جی. گودمن. (۱۳۹۰). نظریه ی جامعه­شناسی مدرن، (ترجمه­ خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده)، تهران: جامعه­شناسان.
سالنامه ی آماری ۱۳۹۷. سازمان ثبت احوال کشور. قابل دسترس در www.sabteahval.ir.
قاسمی، الهام. (۱۴۰۰)، مطالعه ی تعیین کننده های بهره مندی مهاجران افغانستانی در ایران از خدمات کنترل عفونت های مقاربتی و نحوه ی هم افزایی آن ها و پیشنهاد راهکار برای آن: یک رویکرد اینترسکشنال، رساله دکتری ، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
معاونت بهداشت. دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، ادراه­ی سلامت نوزادان، بسته­ی خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور.
معاونت بهداشت. دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، ادراه­ی سلامت نوزادان، سامانه ملی مادر و نوزاد ایران. مرکز تحقیقات کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
Bauer G. R. (2014) “Incorporating intersectionality theory into population health research methodology: Challenges and the potential to advance health equity”. Social Science & Medicine, 110, 10–17.
Bowleg L. (2012) “The problem with the phrase “women and minorities”: Intersectionality, an important theoretical framework for public health”. American Journal of Public Health, 102, 1267–1273.
Bowleg, L., & Bauer, G. (2016) “Invited Reflection: Quantifying Intersectionality”. Psychology of Women Quarterly, 40 (3), 337–341. 
Caiola, C., Docherty, S. L., Relf, M., & Barroso, J. (2014) “Using an intersectional approach to study the impact of social determinants of health for African American mothers living with HIV”. ANS. Advances in nursing science37 (4), 287–298.
Coley, S. L. and Nichols, T. R. (2016) “Race, Age, and Neighborhood Socioeconomic Status in Low Birth Weight Disparities Among Adolescent Mothers: An Intersectional Inquiry”, Journal of Health Disparities Research and Practice: Vol. 9 : Iss. 4 , Article 1.
de Bernis L, Kinney MV, Stones W, et al. (2016) “Stillbirths: ending preventable deaths by 2030”. Lancet, 387(10019):703-716.
Ebrahimi N, Shahin S, Koolaji S, Ghanbari A, Mehdipour P, Masinaei M, et al. (2023) Predicting Iran’s achievement to Sustainable Development Goal 3.2: A systematic analysis of neonatal mortality with scenario-based projections to 2030. PLoS ONE.18(4): e0283784.
Ghasemi, E., Majdzadeh, R., Rajabi, F, et al. (2021) “Applying Intersectionality in designing and implementing health interventions: a scoping review”. BMC Public Health, 21, 1407.
Guarnizo-Herreño CC, Torres G, Buitrago G. (2021) “Socioeconomic inequalities in birth outcomes: An 11-year analysis in Colombia. PLoS ONE, 16(7): e0255150.
Hajipour M, et al. (2019) “the Pre-Pregnancy Risk Factors of Stillbirth in Pregnant Iranian Women: A Population-Based Case-Control Study”. Health Scope, 8(3):e64034.
Hankivsky, O., Reid, C., Cormier, R, et al. (2010) “Exploring the promises of intersectionality for advancing women's health research”. Int J Equity Health 9, 5.  
Heard, Emma, Fitzgerald, Lisa, Wigginton, Britta and Mutch, Allyson. (2019) “Applying intersectionality theory in health promotion research and practice”, Health Promotion International 35 (4) 866-876.
Holman, D., Salway, S., Bell, A, et al. (2021) “Can intersectionality help with understanding and tackling health inequalities? Perspectives of professional stakeholders”. Health Research Policy and Systems, 19 (1). 97.
Jansen, P.W. (2009) “Social inequalities in pregnancy outcomes and early childhood behaviour: the Generation R study”. Erasmus University Rotterdam.
Kaforau, L., Tessema, G. A., Jancey, J., Dhamrait, G., Bugoro, H., & Pereira, G. (2022) “Prevalence and risk factors of adverse birth outcomes in the Pacific Island region: A scoping review”. The Lancet regional health. Western Pacific, 21, 100402.
Khalili N, Heidarzadeh M, Habibelahi A, Tayefi B, Ramezani M, Rampisheh Z, Tehrani-Banihashemi A, Mirbaha F, Raji F, Babaee E, Taghizadeh Asl R, Moradi-Lakeh M, Naghavi M, Mokdad AH (2020) “Stillbirth in Iran and associated factors (2014-2016): A population-based study”. Med J Islam Repub Iran 34-38.
Khatri, R. B., Alemu, Y., Protani, M. M., Karkee, R., & Durham, J. (2021) “Intersectional (in) equities in contact coverage of maternal and newborn health services in Nepal: insights from a nationwide cross-sectional household survey”. BMC public health, 21(1), 1098.
Lawn, J.S., Yakob, M.Y., Haws, R.A., et al. (2009) “3.2 Million Stillbirths: Epidemiology and Overview of the Evidence Review”. BMC Pregnancy Childbirth, 9, 52.
López, Nancy and Vivian L. Gadsden. )2016( “Health Inequities, Social Determinants, and Intersectionality,” in Perspectives on Health Equity & Social Determinants of Health, edited by K. Bogard, V.M. Murry and C. Alexander. Washington DC: National Academy of Medicine.
Marandi, S. A., Farrokhzad, N., Moradi, R., Rezaeizadeh, G., Shariat, M., & Nayeri, F. S. (2019) “Review of the Iranian Newborns' Health, Survival, and Care and Future Challenges”. Archives of Iranian medicine, 22(7), 403–409.
McGibbon & McPherson. (2011) “Applying Intersectionality & Complexity Theory to Address the Social Determinants of Women’s Health”. Women's Health and Urban Life, 10 (1) 59-86.
Mikkonen, J. & Raphael, D. (2010) “Social Determinants of Health: The Canadian Facts”. Toronto: York University.
Raphael, D. (2009) “Social Determinants of Health. (2nd Ed.) ”. Toronto: Canadian Scholar’s Press.
Raphael, D. (2004) “Strengthening the social determinants of health: The Toronto Charter for a healthy Canada”. In D. Raphael (Ed.). The Social Determinants of Health: Canadian Perspectives (361-365). Toronto: Canadian Scholar’s Press.
Reeske, A., Kutschmann, M., Razum, O. et al. (2011) “Stillbirth differences according to regions of origin: an analysis of the German perinatal database”, 2004-2007. BMC Pregnancy Childbirth 11, 63
Safaei Nezhad A, Akrami F, Kharaghani R, Rastegari L. (2018) “Maternal, Fetal, and Delivery Risk Factors for Stillbirth: A Population-Based Study” jccnursing, 11(3), 1-6
Tehrani-Banihashemi, A., Ramezani, M., Khalili, N., Pournik, O., Taghizadeh-Asl, R., Habibelahi, A., Heidarzadeh, M., & Moradi-Lakeh, M. (2021) “Progress towards Every Newborn Action Plan (ENAP) implementation in Iran: obstacles and bottlenecks”. BMC pregnancy and childbirth, 21(1), 379.
Tesema, G. A., Gezie, L. D., & Nigatu, S. G. (2020) “Trends of stillbirth among reproductive-age women in Ethiopia based on Ethiopian demographic and health surveys: a multivariate decomposition analysis”. BMC pregnancy and childbirth, 20(1), 193.
World Health Organization & United Nations Children's Fund (‎UNICEF).‎ (‎2015)‎ “Every newborn action plan: progress report”, World Health Organization