نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد ارتباطات جهانی و ژورنالیسم بین‌المللی، دانشگاه فری برلین و دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ

چکیده

چطور باید افسانۀ بومی تنبل اثر خارق‌العادۀ حسین العطاس را در ایران خواند؟ نقد یک متفکر پسااستعماری جنوب شرق آسیا بر سرمایه‌داری استعماری و تأثیر آن بر تصویر برساخته از بومیان مالایی و جاوه‌ای چه ربطی به بستر ایرانی می‌تواند داشته باشد؟ آیا نقد العطاس می‌تواند راهگشایی برای نظریه‌پردازیِ مفهومی ایدئولوژیک در بستر ایرانی باشد که دینامیک پیشرفت را در بازۀ بلندمدتی در تعلیق نگاه داشته است؟ این مقاله تلاش دارد به بسط ایدۀ استثناگرایی ایرانی و گفتمان‌های حوالی آن بپردازد. با استفاده از نظریات العطاس به‌ویژه کتاب افسانۀ بومی تنبل تلاش می‌شود انگاره‌های فکری و ذهنیت برساخته دربارۀ استثنا بودن وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ایرانیان توضیح داده شود و امکان‌های خلق و تقویت آن توسط استبداد داخلی و شبه‌استعمار در ایران مدرن بررسی شود. درنهایت استثناگرایی ایرانی در این مقاله به‌مثابۀ یک ایدئولوژی متقاطع ملی، مذهبی، جنسیتی تعریف می‌شود که ذهنیتی درونی‌سازی‌شده در افراد عضو اجتماعات ایرانی می‌سازد که آن‌ها را در وضعیت متناقض از فرادستی و فرودستی هم‌زمان در برابر دیگری قرار می‌دهد.[1]
 
 
[1] برخی از ایده‌های مربوط به سوژۀ این مقاله که پروژۀ پژوهشی شخصی نویسنده است، پیشتر در نهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایران، در سال 2019 و دانشگاه فری برلین ارائه شده است.
 همچنین بخشی از استدلال‌های درج‌شده در این مقاله پیش‌تر به زبان انگلیسی توسط این‌جانب در مجلۀ نگرش اسلامی منتشر شده است.
Vezvaei, Sh. (2022). “Demythologizing the Myth of Iranian Exceptionalism”, Islamic Perspective, No. 27: 85-94.

کلیدواژه‌ها

نبوی، سید عبدالامیر (١٣٨٩) «جامعة در حال گذار، بازبینی یک مفهوم (ضرورت تحلیل مفهوم دوران گذار با رویکردی میان رشته ا‌ی)»، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شمارة ٣ (١): -١٩٣ .
Abrahamian, E. (1982) Iran between two revolutions, Princeton University Press.
Alatas, S. H. (1977) The Myth of the Lazy Native, A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and its Function in the Ideology of Colonial Capitalism. London: Frank Cass.
 Assayag, J. (2007) “East and West: orientalism, war and the colonial present”, Etnográfica, No. 11 (1): | 253-269.
Badamchi, M. (2019) “Iransehri Milletciligi ve Cagdas Iranli Entelektueller: Seyyid Cevad Tabatabai Ornegi”, Iran Dusunce Tarihi, Hakki Uygur & Abdullah Rexhepi (eds.), Ankara: IRAM (Iran Araştirmalari Merkezi), pp. 271-316.
 Dostoevsky. F. (19th century classic fiction) (2020) “Notes from The Underground’ and the Condition of 19th century man, Canongate Canons File e kamele sokhanan e Mohsen Namjoo (2021. April 18) YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xlfGWpbPJj8&t=936s
Najmabadi, A. (2005) Women with Mustaches and Men without Beard, University of California Press. Mannheim, K. (1936) Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, London: Routledge & K. Paul.
 Keskin, T. (2018) Middle East Studies after September 11. NeoOrientalism, American Hegemony and Academia, Vol 120, Studies in Critical Social Sciences, Brill Publication.
Tavakoli-Targhi, M. (2003) Vernacular Modernity, In Persian. Nashr-I Tarikh Vezvaei, Sh. (2022) Demythologizing the Myth of Iranian Exceptionalism, Islamic Perspective, No. 27: 85-94.