نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه اقتصاد جمعیت و سرمایة انسانی، مؤسسة مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

10.22034/jss.2019.43307

چکیده

مقالة حاضر به مطالعة نحوة تعامل عناصر محلی و جهانی در تحول هویت فرهنگی در کردستان ایران، منطقة هورامان‌تخت، پرداخته است. ورود عناصر مربوط به جهانی‌شدن به ساختار فرهنگیِ هورامان مشروعیت عناصر سنتیِ هویت‌ساز را زیر سؤال برده است. در چنین وضعیتی، مطالعة نحوة ساختارزدایی و بازسازی عناصر هویت فرهنگی حائز اهمیت است. روش تحقیق کیفی با استفاده از نظریة زمینه‌ای است. داده‌ها به‌یاری تکنیک‌های مصاحبة عمیق و مشاهدة مشارکتی گردآوری شده و طی مراحل سه‌گانة کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که گرایشی درخور ‌توجه به بازاندیشی در منابع هویت­سازِ سنتی در هورامان وجود دارد و افراد مطالعه‌شده با «تعاملاتی نیت‌مند» با تغییرات پیش­رو درصدد بازسازی عام­گرایانة هویت فرهنگی‌شان هستند. در چنین نظام ارزشی‌ای، هر کنشی در جهت مشروعیت‌بخشی به نظام‌های ارزشی، با بازاندیشی آگاهانه در چارچوب منابع هویت­بخش محلی، ملی و جهانی صورت می­گیرد؛ بنابراین، می­توان گفت، برخلاف تصور رایج مبنی بر زوالِ سنت­ها و هویت­های محلی، هنوز هم سنت­های جامعة هورامان دارای کارکرد فرهنگ­سازی و هویت­بخشی در «نظامی بازاندیشی‌شده» هستند.

کلیدواژه‌ها