نوع مقاله : علمی

نویسنده

محقق و دکترای جامعه‌شناسی

چکیده

پژوهش حاضر، از دیدگاهی جامعه‌شناختی، به مطالعة توسعة اقتصادی-اجتماعی و هویت جمعی در کُردستان با روش نظریة ‌زمینه‌ای پرداخته است. بررسی‌های اولیة میدانی  پنج حوزه زیر را برجسته‌تر نمود : سلطة هویت غربی بر عناصر هویت سنتی، بازسازی هویتی و عام‌شدن نسبی آن، بروز شواهد توسعة ناموزون، توسعة ناهمگون، و تقویت هویت کُردی.
محقق پس از تلخیص، اصلاح و بازسازی داده‌ها، فرآیندهای کُدگذاری (باز، محوری و انتخابی) را انجام داده و 883 مقولة جزء و 279 مقولة عمده استخراج کرده  و در نهایت 37 مقوله‌ به‌دست آمده است. عوامل علّی، زمینه‌ای‌ و مداخله‌گر و راهبردهای کنش و پیامدهای کنش، پس از بازگشت‌های لازم به افراد، گروه‌ها و نخبگان و انجام اصلاحات و دقت‌ورزی‌ها، به‌دست آمده است. در نهایت، پدیدة اصلی «بروز ظاهری عناصر توسعه در حین تغییرات بنیادین در هویت سنتی» و یافتة نظری تحقیق، یعنی «توسعة بحران‌زا و شکل جدید هویتی» متجلی شده است.
 

کلیدواژه‌ها

احمدرش، رشید (1391) تحلیل جامعه‌شناختی پیامدهای ورود عناصر مدرن (نوسازی) به کردستان (مورد مطالعه: جامعة روستایی) موکریان)، رسالة دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
ازکیا، مصطفی، و حسین ایمانی جاجرمی (1390) روش‌های کاربردی تحقیق، کاربرد نظریة مبنایی، تهران: کیهان.
ازکیا، مصطفی، حسین دانش‌مهر، و رشید احمدرش (1392)توسعه و مناقشات پارادایمی جدید،تهران: کیهان.
استراس، آنسلم، و جولیت کوربین (1387) اصول روش تحقیق کیفی: نظریۀ مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها، ترجمۀ بیوک محمدی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمان، محمدتقی، و احمد محمدپور (1385) «فرآیند و پیامدهای نوسازی و تغییر و تحولات اجتماعی، مطالعة موردی: شهرستان سردشت»، نامة انسانشناسی، شمارة 5: 11-39.
بلو، ژویس (1379) بررسی جامعه‌شناختی و تاریخی مسئلۀ کرد، ترجمة پرویز امینی، تهران: نشر شالوده.
بهتویی، حیدر (1385) کرد و پراکندگی او در گسترة ایران‌زمین، تهران: گستره.
توکل، محمد، و جلیل سحابی (1392) «بهکارگیری روش ترکیبی جهت سنجش پیامدهای ورود تکنولوژی و صنعت به مناطق کردنشین جنوب آذربایجان غربی در ایران»، پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، دورة اول، شمارة 2: 1-22.
جلائی‌پور، حمیدرضا (1385) فراز و فرود جنبش کردی 1357- 1367، تهران: لوح فکر.
جنکینز، ریچارد (1381) هویت اجتماعی، ترجمة تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
حسامیان، فرخ و همکاران (1383) شهرنشینی در ایران، تهران: آگاه.
داوری اردکانی، رضا (1376) «پرسش غرب»، مجلۀ فرهنگ، شمارة 24: ۱۷-۱
دمورگان، ژاک (1339) جغرافیای غرب ایران، ترجمة کاظم ودیعی، تبریز: چاپخانة شفق.
سو، آلوین (1388) تغییر اجتماعی و توسعه،ترجمة محمود حبیبی مظاهری، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
صمدی، سیدمحمد (1373) تاریخچة مهاباد، مهاباد: مؤلف.
عبداللهی، عادل (1392) مطالعه و بررسی جامعه‌شناختی زمینه‌های فرهنگی-اجتماعی جهان-محلی‌شدن و پیامدهای آن بر روی هویت قومی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی (مطالعة موردی: منطقة هورامانِ تخت)، رسالة‌ دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
فلیک، اوه (1387) درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نی.
کاستلز، مانوئل (1389) عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه، فرهنگ،ترجمة احمد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن روحانیان، جلد اول، چاپ پنجم، تهران: طرح نو.
کوچرا، کریس (1373) جنبش ملی کُرد، ترجمة ابراهیم یونسی، تهران: آگاه.
گل‌محمدی، احمد (1386) جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت،تهران: نی.
محسنی، منوچهر، و بهزاد دوران (1383) «مروری بر نظریه‌های هویت»، در: نخستین همایش جایگاه آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری هویت دانش‌آموزان ایرانی در آستانة هزارة سوم، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد.
محمدپور، احمد، و مهدی رضایی (1387) «درک معنایی پیامدهای ورود نوسازی به منطقة اورامان کردستان ایران به‌شیوة پژوهش زمینه­ای»، مجلة جامعه‌شناسی ایران (1) 9: 3-33.
محمدپور، احمد و همکاران (1387) «سـنت، نوسـازی و خانواده: مطالعة تغییرات خانواده در میان ایـلات منگـور و گـورک شهرسـتانمهابـاد»، خانواده‌پژوهی، سال پنجم، شمارة ۱۹: 310-333.
محمدپور، احمد (1383) «بررسی جامعه‌شناختی/ تطبیقی فرآیند و وضعیت کم‌توسعه‌یافتگی اقتصادی و اجتماعی در کردستان ایران در دوره‌های 1355 تا 1375»، زریبار، 23: 29-55.
نوروزی، حسینعلی (1385) «نگاهی تحلیلی به روند تحول مفهوم هویت در قالب‌های سه‌گانة هویت سنتی، مدرن و پست‌مدرن»، مطالعات ملی، سال هفتم، شمارة ۲: 127-148.
ﻫﻮﺳﺮل، ادﻣﻮﻧﺪ (1382) فلسفه و بحران ﻏﺮب، ﺗﺮجمة رﺿﺎ داوری و دﻳﮕﺮان، ﺗﻬﺮان: ﻫﺮﻣﺲ.
Arfa, Hassan., (1966) The Kurds: An Historical and Political Study, London, Oxford University Press.
Aziz, Mahir A, (2011) The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan, New York: I.B. Tauris.
Brenestein, Henry, (2002) "Modernization Theory and The Sociological Study Of Development", Journal of Development Studies, Vol. 7 Issue 2: 141, 20
Castells,Manuel. (2011) The power of identity: The information age: Economy, society, and culture (Vol. 2). John Wiley & Sons.
Ciment, James., (1996) The Kurds: State and Minority in Turkey, Iraq and Iran, New York: Barnes and Noble.
Constantino, Renato (1985) Synthetic Culture and Development. Quezon City Philippines: Foundation for Nationalist Studies.
Corbin, Juliet., & Strauss, Anselm (1998) “Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques”. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 41.
Edmonds, Cecil John (1971) “Kurdish nationalism”, Journal of Contemporary History, 6 (1): 87- 106.
Escobar, Arturo (1992) “Reflections on ‘Development’: Grassroots Approaches and Alternative Politics in the Third World”, Futures 24(5): 411-436.
Escobar, Arturo (1995) Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Entessar, Nader (2010) Kurdish Politics in the Middle East, Lanham: Lexington Books,
Featherstone, Mike (1990) ”Global culture: Nationalism”, Globalization and Modernity (Vol. 2). Sage.
Franzosi Roberto (1998) "Narrative Analysis for Why (and how) Sociologists, Vol. 24.
Giddens, Anthony (1990) ”The Consequences of Modernity Cambridge”. Polity, 53(83), 245–260.
Giddens, Anthony (1993) Sociology . Wiley. com.
Hassanpour, Amir (1992) Nationalism and Language in Kurdistan 1918-1985, San Francisco: Mellon Research University Press,
Jabar, Falah. A. and Hosham D. (eds.) (2006) The Kurds: Nationalism and Politics. London: Saqi.
Inglhart, Ronald and Baker, Wayne, (2000) “Modernization, cuctural change and the persistance of traditional values”. American sociological review, vol 65.
Khondker, Abibulaque. (2004) "Glocalization as globalization:Evolution of a sociological concept", Bangladesh E-Journal of Sociology, 1(2), 1–9.
Khondker, Habibul.Haque (2005) "Globalisation to glocalisation: A conceptual exploration". Intellectual Discourse, 13(2).
Kothari, Rajni (1988) Rethinking Development: In Search of Humane Alternatives. Delhi: Ajanta.
McKiernan, Kevin (2006) The Kurds: A People in Search of Their Homeland, New York: St. Martin's Press.
Minorsky, Vladimir (1957) "Mongol Place-Names in Mukri Kurdistan", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London, vol.XIX.
Mohammadpur, Ahmad, Rezaei, Mehdi (2017) “Kurdish Studies in Iran Revisited: An Overview of the Theoretical and Methodological Approaches,” Iran Namag, Volume 1: 172-208.
Moles, David (1999) "Dependencia and Modernization", In Morrissey, O. M. Udomkerdmongkol, 2012, Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment in Developing Countries, World Development Vol. 40, No. 3, pp. 437–445.
Natali, Denise (2005) The Kurds and the State: Evolving National Identity in Iraq, Turkey and Iran, New York: Syracuse University Press.
Natali, Denise (2010) The Kurdish Quasi-state: Development and Dependency in Post-Gulf War Iraq, Syracuse: Syracuse University Press.
Rahnema, Majid (1997) "Towards post-development: searching for signposts, a new language and new paradigms", in M Rahnema & V Bawntree (eds) The Post-Development Reader, pp 377–403 (Cape Town: David Philip).
Rapley, John (2004) "Development Studies and the Post-Development Critique", Progress in Development Studies 4 (4).
Rist, G. (1990) Development as the new religion of the West, Quid Pro Quo 1; 2: 5-8.
Robertson, Roland. & Lechner, Frank (1985) Modernization, globalization and the problem of culture in world-systems theory. Theory, Culture & Society, 2(3), 103–117.
Robertson, Roland (1992) Globalization: Social theory and global culture (Vol. 16). Sage.
Robertson, Roland (1995) Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. Global Modernities, 25–44.
Romano, David (2006) Kurdish Nationalist Movements: Opportunity, Mobilization and Identity, Cambridge: Cambridge University Press.
Roudometof, Victor (2003) "Glocalization Space and Modernity 1". The European Legacy, 8(1), 37–60.
Roudometof, Victor (2005) "Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization". Current Sociology, 53(1), 113–135 .
Sachs, Wolfgang (1992) The Development Dictionary: A Guide to Knowlege as Power. London:Zed.
Seabrook, Jeremy (1993) Victims of Development, Resistance and Alternatives. London: Verso.
Sirato, Alida Valli. Massimo (2002) "Neo-Marxism: An Attempt at Reformation", Russia Studies in Philosophy, Vol 39, No4: 32-53.
Tomlinson, John (2003) Globalization and Cultural Identity, 269–277.
Tugdar, Emel Elif, Al, Serhun (2018) Comparative Kurdish Politics in The Middle East (Actors, Ideas, and Interests), USA: Springer.
Tyriakian, Edward. A (2001) "The Civilization of Modernity and Modernity of Civilizations", International Sociology, Vol 16: 277-292.
Vali, Abbas. (ed.) (2003) Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, California: Mazda.
Vali, Abbas. (2003) "Genealogies of the Kurds: Construction of Nation and National Identity in Kurdish Historical Writing" in Abbas Vali (ed.) Essays on the Origins of Kurdish Nationalism, California: Mazda Publishers, 58-105.
Van Bruinessen, Martin (2006) "Kurdish Paths to Nation", in Faleh A. Jabar and Hosham Dawod (eds.) The Kurds: Nationalism and Politics, London: Saqi, 21-48.
Vinken, H. & Ester, P. (1992) Modernization and value shifts. A cross-cultural and longitudinal analysis of adolescents’ basic values. Adolescence, Careers, and Cultures. Berlin/ New York: Walter de Gruyter.
Yıldız, Kerim. and Tanyel B. Taysi (2007) The Kurds in Iran: The Past, Present and Future, London: Pluto Press.
Xue, Changxue (2008) "A Review of Tomlinson’s Views on Cultural Globalization". Asian Social Science, 4(6): 112.