نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدباهنر

2 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدباهنر

چکیده

اعتماد دانشجویان به استادان معرف کیفیت رابطة استادـ‌شاگردی است و ماهیت پیوندهای بین‌نسلی را نشان می‌دهد. اعتماد یکی از مؤلفه‌های کلیدی سرمایة اجتماعی است که نقش بسزایی در تسهیل هم‌کاری، پذیرش تصمیمات و پیروی از قواعد گروهی، بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای سطح عملکرد تحصیلی دانشجویان و افزایش اثربخشی و کارآمدی نظام دانشگاهی دارد. هدف مقالة حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و روان‌شناختی بر اعتماد دانشجویان به استادان است. جامعة آماری تحقیق حاضر را دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد تشکیل داده‌اند. نمونة تحقیق برابر با 525 نفر است که با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان داد که رابطة معنی‌داری بین متغیرهای مستقل شامل تعامل استادان با دانشجویان، ارزیابی امکانات دانشگاهی، ادراک از توانایی، نیک‌خواهی و انصاف استادان و تمایل به اعتمادکردن (اعتماد تعمیم‌یافته) با متغیر وابسته وجود دارد. علاوه‌براین، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تعامل اجتماعی و ارزیابی امکانات دانشگاهی، به‌طور غیرمستقیم و از طریق متغیرهای میانجی توانایی، نیک‌خواهی و انصاف، بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. در نهایت، نتایج نشان داد متغیر تعامل اجتماعی در مقایسه با متغیرهای مستقل دیگر، بیشترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را بر اعتماد دانشجویان به استادان دارد.                                        
 

کلیدواژه‌ها

اُفه، کلاوس (1384) «چگونه می‌توان به شهروندان اعتماد داشت؟»، در: سرمایة اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، کیان تاجبخش، ترجمة افشین خاکباز و حسن‌ پویان، تهران: شیرازه.
چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نی.
چلبی، مسعود (1393) «به طرف یک نظریة عمومی اولیة سرمایة اجتماعی»، در: تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه‌شناسی، تهران: نی.
رامفل، مامفلا (1387) جوامع دانش‌محور: چالش‌های جدید برای آموزش‌عالی، ترجمة مرضیه مختاری‌پور و مصطفی عمادزاده، اصفهان: جهاد دانشگاهی.
رفیع‌پور، فرامرز (1395) موانع رشد علمی ایران و راه‌حل‌های آن، به ضمیمة کرسی‌های نظریه‌پردازی، کاربرد و محدودیت، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
روثستاین، بو (1393) دام‌های اجتماعی و مسئلة اعتماد، ترجمة لادن رهبری و همکاران، تهران: آگه.
زتومکا، پیوتر (1386) اعتماد: نظریة جامعه‌شناختی، ترجمة غلامرضا غفاری، تهران: شیرازه.
فاضلی، نعمت‌الله (1396) فرهنگ و دانشگاه (منظرهای انسان‌شناسی و مطالعات فرهنگی)، چاپ سوم، تهران: ثالث.
فراستخواه، مقصود (1396) گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی درباب دانشگاه‌پژوهی، مطالعات علم و آموزش‌عالی، تهران: آگاه.
فوکویاما، فرانسیس (1384) «سرمایة اجتماعی و جامعة مدنی»، در: سرمایة اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، کیان تاجبخش، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.
قاسمی، یارمحمد و علی علی‌زمانی (1388) «بررسی میزان اعتماد اجتماعی دانشجویان به استادان دانشگاه و عوامل مرتبط با آن (نمونة مورد بررسی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)»، پژوهش اجتماعی، سال دوم، شمارة 2: 165-177.
قانعی‌راد، محمدامین (1385الف) «تعاملات دانشجویان، انگیزش و کنشگری رشته‌ای»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌عالی، دورة دوازدهم، شمارة 2 (40): 1-20.
قانعی‌راد، محمدامین (1385ب) «نقش تعاملات دانشجویان و استادان در تکوین سرمایة اجتماعی دانشگاهی»، جامعه‌شناسی ایران، دورة هفتم، شمارة 1: 3-29.
کلمن، جیمز (1386) بنیادهای نظریة اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، چاپ دوم، تهران: نی.
گیدنز، آنتونی (1377) پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: مرکز.  
مرجایی، سید هادی (1383) «آموزش‌عالی، کانون توسعة سرمایة اجتماعی»، در: مجموعه مقالات همایش آموزش‌عالی و توسعة پایدار، جلد اول، تهران: انجمن آموزش‌عالی ایران.
میلر، دلبرت چارلز (1384) راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، چاپ دوم، تهران: نی.
Butler J. K. (1991) “Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution of a Conditions of Trust Inventory”, Journal of Management, 17, 643-663.
Butler J. K. (1991) “Toward Understanding and Measuring Conditions of Trust: Evolution of a Conditions of Trust Inventory”, Journal of Management, 17, 643-663.
Delhey, J. and K. Newton (2003) “Who Trusts? The Origins of Social Trusts in Seven Societies”, European Societies, 5(2), 93-137.
Deutsch M. (1962) “ Cooperation and Trust: some Theoretical Notes”, in M. R. Jones (ed.), Nebraska Symposium on Motivation, Lincoln: University of Nebraska Press.
Dietz, G. and Deanne N. D. Hartog (2006) “Measuring Trust Inside Organizations”, personnel Review, 35( 5), 557-588.
Enders, J. (2013) “The University in the Audit Society: on Accountability, Trust and Markets”, in Pp.53-68 L. Trust in universities, Engwall and P. Scott (eds.), Portland Press. 
Fulmer C. A. and M. J. Gelfand (2012) “At what level (and in whom) we Trust: Trust across Multiple Organizational levels”, Journal of Management, 38(4), 1167-1213.
Gillespie, M. (2005) “Student- Teacher Connection: a Place of Possibility”, Journal of Advanced Nursing, 52(2), 211-219.
Gorard, S. (2011) “The Potential Determinants of Young People’s Sense of Justice: an international Study”, British Journal of Sociology of Education 32 (1), 35-52.
Hardin R. (2001) “ Conceptions and Explanations of Trust”, in K. S. Cook ( ed.) Trust in Society, New York:  Russell Sage Foundation.
Holtz, B. C. (2013) “Trust Primacy: a Model of the Reciprocal Relations between Trust and Perceived Justice”, Journal of management, 39(7), 1891-1923.
Kramer, R. M. (1999) “Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions”, Annual Review of Psychology, 50, 569-598.
Lam, L. W., R. Loi and C. Leong (2013) “Reliance and disclosure: how Supervisory Justice Affects Trust in Supervisor and Extra-Role Performance”, Asia Pacific Journal of Managemeny, 30, 231-249.
Lee Sook- J. (2007) “The Relations between the Student- Teacher Trust Relationship and School Success in the case of Korean Middle schools”, Educational studies, 33(2), 209-216.
Lewis J. David and Andrew Weigert (1985) Trust as a Social Reality, Social Forces, 63: 967-985.
Lind E. A. (2001) “Fairness Heuristic Theory: Justice Judgments as Pivotal Cognitions in Organizational Relations ”. In J. Greenberg and R. Cropanzano (eds.) Advances in Organizational Justice, Stanford, CA : Stanford University.
Maele, D. van and M. van Houtte (2011) “The Quality of School life: Teacher- Student Trust Relationships and the Organizational School Context”, Soc Indic Res, 100: 85-100.
Maele, D. van, M. van Houtee and P. B. Forsyth (2014) “Introduction: Trust as a Matter of Equity and Excellence in Education”, in D. van Maele et al. (eds), Trust and School Life, Springer Publications.
Makiewicz, M and D. Mitchell (2014)” Teacher Trust in the Principal: Factor Structure and Effects”, in D.Van Maele et al. (Eds), Trust and school life, springer publications.
Mayer C. R. and J. H. Davis (1999) “The Effect of the Performance Appraisal System on Trust for Management: a Field Quasi- experiment”, Journal of Applied psychology, 84(1), 123-136.
Mayer C. R., J. H Davis and F. D. Schoorman (1995) “An Integrative Models of Organizational Trust”, Academy of Management Review, 20 (3): 709-734.
McAllister, D. J. (1995) “Affect and cognition- Based Trust as Foundation for Interpersonal Cooperation in Organizations”, Academy of Management Journal, 38, (1): 24-59.
Mcevily, B., V. Perrone and A. Zaheer (2003) “Trust as an Organizing principle”, Organization science, 14(1), 91-103.
Mitchell, R. M., L. Kensler and M. T. Moran (2018) “Student Trust in Teachers and Student Perceptions of Safety: Positive Predictors of Student identification with school”, International Journal of Leadership in Education, 21, (2), 135-154.
Moorman R. H. (1991) “ Relationship between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship? ”, Journal of Applied Psychology, 76:845-855.
Oskarsson, S., T. Svensson and P. Oberg (2009) “Power, Trust and Institutional Constraints”, Rationality and Society, 21(2), 171-195.
Rotter J. B. (1967) “A New Scale for the Measurement of Interpersonal Trust”, Journal of Personality, 35:651-665.
Schoorman, F. D., R. C. Mayer and J. H. Davis (2007) “An Integrative Model of Organizational Trust: Past, Present and Future”, Academy of Management Review, 32(2), 344-354.
Searle, R., D. N. Den Hortog, A. Weibel, N. Gillespie, F. Six, T. Hatzakis and D. Skinner (2011) “Trust in the Employer: the Role of high- Involvement Work Practices and Procedural Justice in European Organizations”, The International Journal of Human Resource management, 22 (5), 1069- 1092.
Six E. F. (2007) “Building Interpersonal Trust within Organizations: a Relational Signaling Perspective”, Journal Manage Governance, 11, 285-309.
Tan H. H. and A. K. H Lim (2009) “Trust in Coworkers and Trust in Organizations”, Journal of Psychology Interdisciplinary and Applied, 143 (1), 45-66.
Tyler T. R. and P. Degoey (1996) “Trust in Organizational Authorities: The Influence of Motive Attributions on Willingness to Accept Decisions”, in Roderick M. Kramer and Tom R. Tyler (eds.) Trust in Organizations, Sage Publications.
Uslaner E. M. (2002) “ the Moral Foundations of Trust”, New York : Cambridge University Press.
Yamagishi T. (2001) “Trust as a Form of Social Intelligence”, in K. S. Cook (ed.) Trust in Society, New York:  Russell Sage Foundation.