نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدمطالعات ترجمه، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادگروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی تهران

چکیده

در کشور ما، توجه کمی به ترجمة متون علمی، به‌ویژه متون علوم‌اجتماعی شده‌است و اکثر محققان و دانشگاهیان ترجمه‌پژوه و زبان‌شناس ما توجه خود را به متون ادبی معطوف کرده‌اند.البته،باید گفت که نظریه‌پردازان ترجمه نیز زیاد به متون علمی نپرداخته‌اند و تمرکز اصلی‌شان متون ادبی بوده‌است. ترجمة متون علمی مشکلات خاص خود را دارد و هرکسی قادر نیست که وارد عرصة ترجمة متون علمی، به‌خصوص متون علوم اجتماعی، شود. با توجه به این‌مسئله، هدف تحقیق حاضر این است که برای ترجمة متون علوم اجتماعی راهکارهایی برگرفته از آرای نظریه‌پردازان رشتة مطالعات ترجمه ونیز مترجمان فعال در زمینة علوم اجتماعی ارائه دهد. برای این‌منظور، به مواردی همچون تمایز میان متون ادبی و علمی و فرآیند معادل‌یابی در ترجمة متون علوم اجتماعی اشاره می‌کنیم و درخلال این موارد به مشکلات ترجمة این نوع متون می‌پردازیم. تحقیق  پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی استوامید است که این مقاله بتواند توجه ما را به ترجمة متون علمی بیشتر کند و برای دانشجویان رشتة علوم اجتماعی و افراد علاقه‌مند به ترجمة متون علوم اجتماعی و علمی مفید باشد.
 

کلیدواژه‌ها