نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد، لرستان

2 استادیار جامعه‌شناسی، دانشگاه فرهنگیان اصفهان

چکیده

هدف تحقیق حاضر مطالعه پیرامون آسیبهای اجتماعی شهرستان خرم آباد در سال 1399 می باشد. جهت دست یابی به اولویت بندی آسیبهای اجتماعی با استاد به دیدگاههای مرتن و نظریه ی برساختگرایی ،شیوع و اولویتهای آسیبها از منظر چهارگروه شهروندان،کارشناسان مذهبی، مسئولان ،اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت بنابراین، در رهیافت بر ساخت گرایی تشخیص و اولویت بندی مسائل اجتماعی یا به وسیله تعداد قابل توجهی از مردم انجام می شود یا به وسیله تعدادی از افراد مهم.. . همچنین از میان عوامل موثر بر آسیبهای اجتماعی سه متغیر محرومیت نسبی،آنومی اجتماعی و احساس بیگانگی اجتماعی مورد بررسی قرار کرفت.

روش تحقیق در سنت روش کمی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان شهرستان خرم آباد می باشند که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای متوالی انتخاب شده اند و پرسشنامه محقق ساخته را پاسخ داده اند.

نتایج نشان می دهد بیکاری و عدم اشتغال، فقر مالی، طلاق،سوء مصرف مواد مخدرصنعتی، دوستی های بدون مرز و ضابطه در شبکه‌های مجازی، تکدی‌گری(گدایی)، فایل‌های مبتذل و در دسترس عموم کاربران در شبکه های مجازی، اعتیاد اینترنتی و ... اولویتهای آسیبهای اجتماعی می باشند.

درنظر گرفتن اولویتهای شهروندان می تواند سهم مشارکت آنان در مقابله با آسیبها را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

اسلامی، احمدعلی؛ قاضی طباطبایی، سیدمحمود؛ امین شکروی، فرخنده؛ غفرانی‌‌پور، فضل‌اله؛ شجاعی‌زاده، داوود (1389) «یک الگوی نظری مبتنی‌بر نظریۀ رفتار مکمل برای تبیین رفتارهای مشکل: تمرکز بر نقش میانجی عوامل روانی ـ اجتماعی»، مطالعات امنیت اجتماعی، شمارۀ 1(22): 59-81.
اکبری، ابوالقاسم (1385) مشکلات نوجوانان و جوانان، تهران: نشر ساوالان.
بهشتی، سیده مائده؛ نعمتی‌زاده، نسیم؛ حسنی، عارفه (1392) «اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی در شهر ورامین»، دانش انتظامی شرق تهران، شمارۀ 1، 47-62.
پورغالی، الهام؛ مهدوی نصر، حمید (1390) «بررسی رابطۀ بین تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی و تغییرات میزان آسیب‌های اجتماعی در استان لرستان»، ارائه‌شده در همایش هجوم خاموش، دورۀ دوم، ارائۀ پوستر.
داغستانی، احمد؛ واعظ‌زاده، زکیه (1395) «تبیین خشونت در بین جوانان: مطالعۀ موردی محلات چهارگانۀ لرستان»، سومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی.
دلیری، سلمان؛ بازیار، جعفر؛ سایه میری، کوروش؛ سایه‌میری، فاطمه؛ دل‌پیشه، علی (1395) «میزان بروز خودکشی در ایران طی سال‌های 1393-1380؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل»، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، شمارۀ 9: 757-768.
ستوده، هدایت‌الله (1380) آسیبشناسی اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات)، تهران: آوای نور.
شعاع کاظمی، مهرانگیز؛ مؤمنی، مهرآور (1395) آسیب‌های اجتماعی (نوپدید)، تهران: آوای نور.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1389) آسیب اجتماعی (جامعهشناسی انحرافات اجتماعی)، تهران: سمت.
عبداللهی، محمد (1390) بررسی روند آسیب‌های اجتماعی در ایران، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.
نستوه، جهان‌بین؛ مرادی، عبدالحمید (1390) «تبیین آسیب‌ها و مسائل اجتماعی از منظر جامعه‌شناسی و اسلام و بیان زمینه‌های پیدایی آسیب‌ها از منظر اسلام»، مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی، شمارۀ4: 86ـ112.
کرامبی، آبر؛ نیکلاس، میل استفن؛ ترنر، برایان اس (1377) فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: چاپخش.
کمربیگی، خلیل؛ رشیدی، مجتبی (1394) «مسئله‌شناسی و اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل فرهنگی ایلام»، فرهنگ ایلام، شمارۀ 49 و 48: 165-186.
گولد، جولیوس؛ کولب، ویلیام (1384) فرهنگ عمومی اجتماعی، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: مازیار.
لوزویک، دانیلین (1394) نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی، ترجمۀ سعید معیدفر، تهران: امیرکبیر.
مایلز، استیون (1392) جامعه‌شناسی جوانان: روند تغییرات در سبک زندگی جوانان، ترجمۀ نعیمه جوان؛ مینا قریب، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
محسنی، رضاعلی (1388) «اولویت‌بندی آسیب‌ها و مسائل شهری در ایران: مطالعۀ موردی شهر گرگان»، پژوهشنامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 3: 23ـ42.
مشونیس، جان (1395) مسائل اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
نیازی، محسن؛ عشایری، طاها (1396) آسیبشناسی اجتماعی، اصفهان: فرهومت.
یوسفی، علی (1390) «تأملی جامعه‌شناختی در تشخیص و تعیین اولویت‌های مسائل اجتماعی ایران»، مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 1: 195ـ223.
Bar, V. (2015) Social Constructivism, Tr.A. Salehi, Tehran: Ney Publishing. (In Persian)
Chaparak, A. (2009) “Social constructionism”, Metodology of Social
Science and Humanities, No.14 (57): 125-152.
Jessor, R. (1998) New perspectives on adolescent risk behavior, Cambridge University Press.
Jessor, R.; Jessor, S. L. (1977) Problem behavior and psychosocial development: a longitudinal study of youth, New York: Academic Press.
Jessor, R.; Turbin, M. S.; Costa, F. M.; Dong, Q.; Zhang, H. C.; Wang, C. H. (2003) “Adolescent problem behavior in China and the United States: A cross-national study of psychosocial protective factors”, Journal of Research on Adolescence, No.13(3): 329-360.
Rwomire, A. (2001) Social Problems in Africa: New Visions, Westport, Conn: Praeger.
Soliman, F. (2021) “States of exception, human rights, and social harm: Towards a border zemiology”, Theoretical Criminology, No.25(2): 228-248.‏
Spector, M.; Kituse, J. (1987) Constructing Social Problems, NewYork: Aldine de Gruyter.
Subramanyam, M.; kavachi, I.; lisa Berkman, S.v. (2009) “Relative deprivation in income and self-rated health in the United States, Social Science & Medicine”, Journal Homepage: www.elsevier.com/locate/socscimed
https://www.lmo.ir/web_directory/53454%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88.html?query=%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C&search_scope=global&bool=AND.