نویسنده

استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف این پژوهش پرداختن به چالش وحدت اجتماعی در ایامی است که فاصله‌گذاری اجتماعی و به تبع آن جایگزینی آموزش غیر حضوری و آنلاین ضرورت یافته است. روش تحقیق، تحلیلی - استنتاجی از نوع پژوهش‌های کیفی است. یکی از کارکردهای نظام­های آموزشی ایجاد وحدت اجتماعی است. ولو در برخی مواقع و در برخی سیستم­ها، یگانگی و همفکری، جای خود را به هم­شکلی و همسویی دهد. جدای از نقد و بررسیِ نیتِ دولت‌ها، شکل­دهی و ایجاد یکپارچکی، امری حیاتی برای حاکمیت است که امکان آن، با حذف حضور، با چالش مواجه شده است. از بین رفتن جایگاه آموزش رسمی با جلوه­هایی همچون صف ایستادن، گوش کردن به معلم و مدیر و ناظم، توصیه­های سر صف، مراسم­ ارزشی و اردوها، و تأثیر پذیری از مبلمان و جوّ حاکم بر مدرسه ــ و دانشگاه ــ مصادیقی از موارد هستند. حذف این موارد ولو به مدت دو سال، نتایجی متفاوت با آنچه که در اسناد بالادستی مراد است به دست خواهد آمد. کنار رفتن مدرسه در ایام کرونا مصداقی از چالش فوق است. در این مقاله به صورت تحلیلی به این موضوع پرداخته شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

روحانی، حسن (1385). «نقش آموزش و پرورش در انسجام اجتماعی»، فصلنامۀ راهبرد، دورۀ 14، شمارۀ 4، شمارۀ زمستان، پیاپی 42، 24-7.
گوتک، جرالد ال. (1396). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمۀ محمدجعفر پاک‌سرشت. تهران: انتشارات سمت.
علیخانی، محمدحسین؛ مهرمحمدی، محمود (1384). «بررسی پیامدهای قصدنشده (برنامۀ درسی پنهان) ناشی از محیط اجتماعی مدارس دورۀ متوسطۀ اصفهان»، مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شمارۀ زمستان، سال دوازدهم، شمارۀ 4،  126-146.
هاشمی، سیداحمد (1396). برنامه‌ریزی درسی (اصول و کاربرد)، ویرایش دوم. لامرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد / تهران: تایماز.
هاشمی، سید احمد؛ خدابخشی صادق آبادی، فاطمه (1396). «برنامۀ درسی پنهان و نقش آن در مدارس»، مجلۀ پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، شمارۀ خرداد، دورۀ دوم، شمارۀ هشتم، 42-28.
Apple, Michael W. (2000). “The Cultural Politics of Home Schooling”, Peabody Journal of Education, 75(1) 256-271.
Bauman, K. J. (2002). Homeschooling in the United States: Trends and Characteristics. Educational Policy Analysis. Archives
Beck, Christian Watkin (2008). “Home Education and Social Integration”, Critical Social Studies - Outlines, 2, 58-69.
Brabant, Christine; Bourdon, Sylvain; Jutras, France (2003). “Home Education in Quebec: Family First”, Evaluation and Research in Education, Volume 17, no. 2&3, 112-131.
Douglas, Mary (2004). Purity and Danger. London, Routledge.
Glenn, Charles L. (2006). “Homeschooling and Compulsory State Schooling”, in: Bruce S. Cooper (ed): Home Schooling in Full View. IAP. Greenwich.
Grunnskolens informasjonssystem (GSI), 2002-03. Internet.
Leis, Tiia (2005). Home education in Estonia. Internet article: http://folk.uio.no/cbeck/Estonia.Htm
Opplinger, D.; Willard, D. J. (2004). “Claims of academic rely on anecdotes, flawed data analysis”, The Bacon Journal, Nov 15, 2004. Ohio.com
Spiegler, Thomas (2004a). “Education as part of faith”, Paper presented at BERA conference, Manchester, UK, September 2004
Stevens, Mitchell (2001). Kingdom of Children: Culture and Controversy in the Homeschooling Movement. Princeton: Princeton University Press.
Van Galen, Jane A. (1988). “Ideology, curriculum, and pedagogy in home education”, Education and    Urban Society, 21(1), 52-68.
Welner, Kariane Mari; Welner Kevin G. (1999). “Contextualizing Homeschooling Data:  A Response to Rudner”, Education Policy Analysis Archives, 7(13), 23-44.
Wuthnow, Robert; Hunter, James Davison; Bergesen, Albert J.; Kurzweil, Edith (1987). Cultural Analysis. Routledge, London.