نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیهای جامعهشناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استان
اصفهان تهیه شده است. پرسش اساسی مقاله این است که این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـیهـای جامعـهشـناختی و
روانشناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر، پروندة تمامی 361نفر دختر و زن روسپی که بین سالهای 1380تا 1385به مراکز
بازتوانی زنان سازمان بهزیستی استان اصفهان مراجعه داشتهاند، مورد تحلیل اطلاعات ثانوی قرار گرفت و با 46نفـر دختـر و زن
روسپی دستگیرشده در سه ماهۀ اول سال 1386نیز مصاحبه عمیق به عمل آمد. مقوله روسپیگری براساس آرا و نظرات وینبرگ،
هاردمن، زیگمن، سن و هاگان تحلیل نظری شده است. یافته ها نشان میدهد 69درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات
زیر دیپلماند، 65/4درصد مجردند و 9/6درصد متأهل هستند. دامنۀ سنی آنان در محدودة 20-29سال و میانگین سـنی آنـان
20/28سال است. نا به سامانی خانواده، فقر اقتصادی، اعتیاد، جامعهپذیری ناقص و ضعیف بودن پیوندهای اجتماعی از مهـمتـرین
ویژگیهای جامعه شناختی و تنوع طلبی، هیجان طلبی، نداشتن تعادل عـاطفی، رفتـاری و ضـعف هویـت اخلاقـی از مهـمتـرین
ویژگیهای روانشناختی دختران و زنان مورد مطالعه در پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها