نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی

2 کارشناس ارشد مطالعات زنان

چکیده

سلامت روان یکی از جنبه های مهم آسایش،و سلامت تلقی میشود.خانواده های زن سرپرست در ایران و جهان رو به ازدیادند.زنان سرپرست خانوار به علت شرایط خاصی که در زندگی تجربه می کنند از نظر سلامت روان در معرض خطرند.این پژوهش با هدف شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر کرمان انجام شده است.برای انجام این پژوهش از چارچوب نظری سرمایه اجتماعی،سرمایه اجتماعی شبکه و پیامدهای آن در حوزه سلامت استفاده شد.نمونه این پژوهش 325 زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بودند و اطلاعات از طریق پرسش نامه دو قسمتی محقق ساخته و پرسش نامه جی اچ کیو بیست و هشت همراه با مصاحبه جمع آوری شد.نتایج نشان داد که نزدیک به 44 درصد افراد وضعیت مناسبی از نظر سلامت روان ندارند.متغیرهای سن،اعتماد اجتماعی،احساس تعلق،مشارکت اجتماعی،سرمایه اجتماعی،اندازه شبکه اجتماعی و فراوانی تماس با اعضای شبکه،همبستگی معنی داری با سلامت روان دارند.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت مالی،حمایت عاطفی،حمایت خدماتی و مشارکت اجتماعی،مهم ترین عوامل اجتماعی پیش بینی کننده سلامت روان افراد مورد مطالعه محسوب میشوند.بنابراین،سرمایه اجتماعی شبکه،خصوصا در بعد کاردی،بیش از سرمایه اجتماعی عام در تبیین وضعیت سلامت روان مورد توجه است.

کلیدواژه‌ها