اقتصاد سوگواری

عمادالدین باقی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 4-29

چکیده
  اساس این تحقیق در بیان نظریة همآغوشی حوزههای عرفی و قدسی، دین و دنیا وامور لاهوتی و ناسوتی و نقد تصور رایج حقیقی دانستن دوگانه بینی در این عرصه است.این تحقیق در ادامة نوشتههای دیگر نگارنده و مطالعات تجربی برای نشاندادناعتباری بودن این تفکیک بوده و اینبار موضوع سوگواریها را برای اثبات تجربی نظریةخویش برگزیده است. بخشی از تحقیق در زمینة ...  بیشتر